Domáca pobožnosť – 23. n. po Svätej Trojici – 15. 11. 2020link na stiahnutie: DP_23.-n.-po-Sv.-Trojici

23. n. po Svätej Trojici – 15. 11. 2020

O POSLEDNOM SÚDE

Biblické texty: Mt 25,31-46 / 2Tes 1,3-10

Kázňový text: Zj 20,11-12
„Videl som veľký biely trón i toho, ktorý na ňom sedel. Pred jeho tvárou utiekla zem i nebo a už nebolo pre ne miesta. Videl som mŕtvych, veľkých i malých; stáli pred trónom. A otvorili sa knihy. Aj iná kniha sa otvorila, kniha života. A mŕtvi boli súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov“.
Jednou z vecí na ktorej nám ľuďom záleží je spravodlivosť. Do slov „oko za oko, zub za zub“, alebo „padni komu padni“ premietame túžbu, aby sa spravodlivosti dostalo zadosť. Túžba po spravodlivosti je prirodzená iba človeku, lebo len on je schopný vyrieknuť súdy a označiť niečo za dobré či zlé, alebo niekde medzi tým. Človek nie sme len vyvinutejším zvieracím druhom, sme korunou stvorenstva – Božím obrazom. Túžba po spravodlivosti je tak v nás odleskom Božieho charakteru. Zároveň je pripomenutím povinnosti konať v duchu spravodlivosti, teda svojimi slovami a skutkami dať jasne najavo, že pred Bohom sme si všetci rovní a máme právo, aby sa s každým zaobchádzalo s dôstojnosťou. To sa však často rozchádza zo skúsenosťou nespravodlivosti. Tá má podobu týranej ženy, hladom hynúcich detí, zomierajúcich civilistov a mnohých iných. Ľudské možnosti jej potlačenia sú obmedzené. Ťaháme v tom za kratší koniec. A tam kde sme slabí či končia ľudské možnosti zabezpečenia spravodlivosti tam očakávame nástup spravodlivého Boha čoho dôkazom sú napr. slová „Božie mlyny melú pomaly, ale isto“ či „na každého raz dôjde“. No zdá sa, že tu na zemi sa tak nedeje pri každom. Mnohí tak očakávajú to, že po smrti „príde rad na každého“. No ani to nie je tak zrejmé a mnohí na nespravodlivosť, rezignujú a prehlasujú „Boh je nespravodlivý“ či dokonca „Boha niet“. V boji za spravodlivosť ťaháme naraz za kratší koniec. Nie preto, že by Boh nekonal či nebol, alebo že tých zlých je viac, ale preto že tými zlými a páchajúcimi nespravodlivosť sme aj my sami. Konáme tak v slobode, ktorú si od Boha ako základné právo nárokujeme. Veriaci aj neveriaci, evanjelici či katolíci, kresťania či moslimovia, mocní aj slabí, bohatí aj chudobní …. . Veď ruku na srdce, prečo hovoriť len v kategóriách a nie celkom osobne o nás samých? Stačí sa pozrieť na vzťahy v ktorých ak nie vedome tak nevedome nekonaním toho čo je dobré napomáhame nespravodlivosti. Písmo nám pripomína zodpovednosť každého človeka za svoj život tým, že nás stavia pod realitu Božieho súdu. Jeden z obrazov odkrývajúci charakter tohto súdu zaznamenal aj Ján vo svojom liste.
Boží súd – „moment“ pravdy
Existencia akéhokoľvek súdu je predzvesťou toho, že niečo nie je v poriadku. Súd je momentom kde očakávame, že zvíťazí spravodlivosť. A spravodlivosť víťazí tam kde je všetko zjavné vo svetle absolútnej pravdy. Okolnosti na základe ktorých sú vynesené ľudské súdy sú a budú vždy sprevádzané rúškom neistoty a strachu z omylu. Ľudské poznanie je totiž obmedzené. To však neplatí o absolútnej Pravde – Bohu, ktorej atribútom je vševedúcnosť. V duchu pravdy, objektivity a správnosti bude nahliadnuté na život každého z nás – všetkých, veľkých i malých. Nakoniec spravodlivosť víťazí lebo u Boha je tiež túžba a sila naplniť všetko v duchu pravdy. Písmo svedčí, že existuje základný rámec toho, akú podobu má mať život človeka. Tým rámcom je rámec nazvaný „Boží obraz“, na ktorý bol človek stvorený a s ktorým bude raz človek konfrontovaný. Čo je to za rámec? Charakter tohto rámca vymedzuje príbeh Adama a Evy pred pádom do hriechu. Je to rámec pre ktorý bolo charakteristické dokonalé spoločenstvo lásky s dokonalou Láskou – svojim Stvoriteľom a teda aj so stvorením okolo. Realita nelásky, nenávisti, zla ktoré má nás obklopuje je potvrdením toho, že došlo k narušeniu tohto spoločenstva lásky, odkloneniu sa zo strany človeka. Pád do hriechu je bodom v ktorom došlo k deformovaniu tohto Božieho obrazu v nás a teda aj všetkého ľudského konania čo sa týka motívov, prejavov a dôsledkov. Mnohí konfrontovaní so skutočnosťou Božieho súdu prežívajú pokoj a túžia po tom dni kedy pravda vyjde na svetlo sveta. Nazdávajú sa, že budú svedkami toho, že spravodlivosti bude učinené zadosť v prospech ich samých len preto, že zažívali v živote nespravodlivosť. Pomyslene hodnotia svoj život so životmi iných, no nie s tým dokonalým „Božím obrazom“, ktorý je tým jediným skutočným merítkom. Veria a sú presvedčení, že pravda je na ich strane, lebo ich dobré skutky prevážia tie zlé.
Boží súd – „moment“ nádeje
Pre mnohých je Boží súd bodom nádeje preto, že „mŕtvy budú súdení podľa toho, čo bolo napísané v knihách, podľa ich skutkov“. Tento optimizmus má svoj pôvod v predstave, že to bude tak ako na svetských súdoch kde sa rozhoduje a vine a nevine človeka. Lenže obraz Božieho súdu nemá za cieľ vyvolať polemiku či z neho vyjdeme vinní, alebo nevinní. Písmo celkom jasne hovorí o ľudskej vine. „lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu“ (R 3,23). Áno aj tí, ktorým bola zjavená pravda o Božom súde, tí ktorí majú pred sebou ako cieľ života Boha ako dokonalú spravodlivosť. Učinené spravodlivosti zadosť teda znamená, že vinník musí byť potrestaný. „Odplatou za hriech je smrť“ (R 6,23). Boží súd tak vôbec nie je zdrojom nádeje pre človeka, ale dôvodom k strachu. Učinené spravodlivosti zadosť znamená, že hriech a zlo musí byť potrestané nie preto, že je prítomné v nejakom množstve, ale už len preto že prítomné je. V Jánovom videní predsa len vidíme svetlo nádeje. Existuje aj ďalšia rovina posudzovania ľudského života. Vyjadrené je to v slovách, ktoré Ján počuje: „A ak sa našiel niekto, kto nebol zapísaný v knihe života, bol hodený do ohnivého jazera“ ( J 20,15). Kniha života. Zápis v knihe života odvracia Boží trest. Čo je to tá kniha života a kde má svoj pôvod? Existencia tejto knihy nie je podmienená človekom či ľudským konaním. Kniha života má svoj pôvod v Bohu a jeho láske a milosti. Je to kniha v ktorej sú zapísané mená tých, ktorí nebudú znášať trest, ani nebudú už Bohom súdení pre svoje hriechy. V evanjeliu Jána čítame: „Kto verí v Neho, nebude súdený“ (3,18). Z akého dôvodu? Je za tým Božia iniciatíva a konanie v láske. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil“ ( J 3,16-17). Tieto slová upriamujú pozornosť na Ježiša Krista, ktorého Boh dal svetu, aby nik z tých ktorí veria v Neho nemusel byť Bohom odsúdený. Golgota nie je symbolom justičného omylu, ale symbolom Bohom ponúknutej záchrany. Golgota je miestom kde sa odohráva Boží súd. Súd nad tým, ktorí jediný mohol a sa podujal k tomu, aby bol potrestaný za hriech. Nie svoj ale hriech sveta, teba aj mňa. Boh nechce odsúdiť svet, preto odsúdil Krista na smrť. On berie hriech celého sveta na seba. Spravodlivosti tak bolo učinené zadosť. Že je to nespravodlivé? Áno. No je to z Božej strany prejavom lásky a milosti. Inej cesty ako uniknúť Božiemu odsúdeniu než viery v dokonalú lásku – Krista niet. Z milosti Božej je veriacemu v Krista pripísaná Jeho spravodlivosť. Učinené zadosť Božej spravodlivosti bolo na kríži.
Boží súd – „moment“ nového života
„Keď sme sa stali jedno s Ním podobnosťou Jeho smrti, práve tak jedno s Ním budeme aj podobnosťou vzkriesenia vediac, že náš starý človek spolu s Ním bol ukrižovaný, aby bolo zničené hriešne telo a my sme neboli viac otrokmi hriechu. Veď kto umrel, je ospravedlnený od hriechu. Ak sme však umreli s Kristom, veríme, že s Ním budeme aj žiť“ (R 6,5). Budeme žiť. To často kresťania vnímajú ako vzdialenú budúcnosť, ktorú označujeme slovom večnosť. No pravda je taká, že večnosť začína už tu na zemi. Kto vierou s Kristom zomrel, s ním žije novým životom už tu a teraz. Duchom Božím je kresťan vedený a uspôsobený k tomu, aby žil po vzore Božej spravodlivosti. „On sám na vlastnom tele vyniesol naše hriechy na drevo, aby sme odumreli hriechom a žili pre spravodlivosť“ (1Pt 2,24). Boh požiadavky života v spravodlivosti kladie na človeka v Písme. A čo znamená konať spravodlivo? Písme to definuje aj nasledovne: „Otváraj svoje ústa za nemého, za právo všetkých slabých. Otváraj svoje ústa, súď spravodlivo a zastávaj sa práva bedára i chudobného!“ (Prisl 31,8-9) alebo „Uplatňujte právo a spravodlivosť, vysloboďte okrádaného z ruky násilníka, cudzinca, sirotu a vdovu nepoškodzujte a neutláčajte, nevinnú krv neprelievajte na tomto mieste“ (Jer 22,3). Kristus ako Božia odpoveď na ľudskú nespravodlivosť je tak darom, ale aj mocou ktorá mení ich život. Ak Boh niekoho prehlásil za spravodlivého, hoci si to vôbec nezaslúžil jedinou opodstatnenou reakciou je ísť a usilovať sa o spravodlivosť pre iných. A to je radikálny spôsob života v ktorom sa človek odvažuje robiť problémy iných svojimi problémami. Aj toto znamenajú Ježišove slová, „milovať budeš svojho blížneho ako seba samého“. A to je celoživotný záväzok ku ktorému Boh volal dávno a volá dodnes slovami proroka Michaáša: „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom“ (Mich 6,8).
A tak na akej spravodlivosti nám záleží? Nech spravodlivosť po ktorej nám záleží je Kristova spravodlivosť. Ona nás zachraňuje, tá nech je tá po ktorej túžime a ktorú zápasíme a dennodenne sa usilujeme.

Milodary
V nádeji vzkriesenia a života sme sa v uplynulý týždeň rozlúčili s Jánom Papajom. S láskou a vďakou naň spomína celá blízka rodina a prosí o Boží pokoja, útechu a silu. Pri tejto príležitosti obetujú na plynofikáciu nasledovne: manželka s deťmi 300,-Eur; brat Pavel s rod. 100,- Eur; kmotrovci Porubänovci 100,-Eur; krstné deti Michal a Miroslav 100,- Eur; rod. Jurčová z L. Kokavy 20,-Eur; Jana Cibuľová 20,- Eur; švagriné a švagrovia 100,-Eur a vrstovníci 80,- Eur.
Dňa 17. októbra sme na poslednej ceste vyprevadili Žanetu Dropovú. S láskou a vďakou si na ňu spomínajú deti s rodinami a prosiac o Božiu blízkosť, potešenie a útechu obetujú spoločne pre potreby CZ 100,- Eur.
Ďakujeme za prinesené milodary

Oznamy
Streda: 10:40 – vyučovanie EVN / Štvrtok: 16:30 – online vyučovanie konfirmandov / Piatok: 18:00 – online dorast (www.youtube.com – Liptovsko-oravský seniorát, alebo ECAV Hybe)
Nedeľa: 10:00 služby Božie v chráme Božom – Pamiatka posvätenia chrámu Božieho


Pridané : 15. Novembra 2020 – spravca