Domáca pobožnosť na 1. nedeľu po Veľkej noci – 19. apríl 2020link na stiahnutie: DP_1. n. po Veľkej noci

1. n. po Veľkej noci – 19. 4. 2020

Téma nedele: Blahoslavená viera

Program domácej pobožnosti
Pozdrav: Pomoc naša buď v mene Hospodinovom, ktorý stvoril nebesá i zem. Jeho sväté meno buď od nás pochválené a velebené odteraz až naveky. Amen / Pieseň č. 374 / Epištola 1Pt 1,3-9 / Pieseň č. 128 / Evanjelium J 21,1-14 / Pieseň č. 141 / Zvesť Božieho slova / Modlitba osobná / Otčenáš … / Apoštolské požehnanie: Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Ježišovi Kristovi. Amen / Pieseň č. 144
Text: 1 Pt 2,1-3
„Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý.“
Milí bratia a sestry.
Pán je dobrý. Kto sa pripojí k tomu Petrovmu vyznaniu? Si v zástupe tých, ktorí toto vyznávajú? Vplyvom čoho sa zrodí toto vyznanie v srdci človek? Rovnako ako čokoľvek iné môže byť aj toto len naučenou frázou – či slovami, ktoré sa nepopierajú, o ktorých sa nediskutuje. Kresťanská viera nestojí na tom čo, by sa malo. Kresťanská viera spočíva v dôvere, ktorá sa rodí v skúsenosti so živým Bohom. Možno nemáš problém vyznať „Pán je dobrý“, lebo vo svojom živote celkom jasne vnímaš situácie, v ktorých ti Pán pomohol. Ale možno s tým problém máš, lebo prechádzaš ťažkým obdobím života a je to to posledné čo by si vyznal. Verím však, že aj tvoja skúsenosť potvrdzuje to, že sa raz nachádzame v jednej inokedy v druhej skupine ľudí.
Božie slovo ťa pozýva k tomu, aby si Božiu dobrotu vnímal ako súčasť Božieho charakteru. Dobro nie je niečím prečo sa Boh rozhoduje, ale je jeho podstatou. Možno sa pritom neubrániš otázke: Prečo je na svete zlo (v mojom živote) ak je Boh dobrý? Môže sa zdať, že zlo, popiera nielen samotnú existenciu všemohúceho Boha, ale omnoho viac to, že Boh je dobrý. Nechcem zľahčovať načrtnutý problém lacnou odpoveďou. To k čomu sa však poctivým skúmaním môžeme dopracovať je presvedčenie, že existencia zla a dobrého Boha nie sú v rozpore. Veď aj v živote je tomu tak, že podstúpením dočasného zla sledujeme vyššie ciele. Robia tak lekári, keď pre návrat zdravia použijú bolestivú liečbu. Robia tak mnohí rodičia, ktorí primeranými trestami a obmedzeniami sledujú pri svojich deťoch dobré ciele. Robíme tak všetci, že sa otvárame zlu a nepohode, aby sme tým získali viac.
Pán je dobrý. Prepracovať sa k tomuto vyznaniu je nemožné len na základe vlastnej skúsenosti. Toto je možné uchopiť len vierou. A aby táto viera bola pevná musí stáť na pevných základoch. A tým pevným základom k tomuto vyznaniu nie je to, čo sa udialo, deje, či bude diať v tvojom živote, ale čo sa udialo v živote muža menom Ježiš z Nazareta. Sledujúc svedectvo Písma vieme, že v Jeho živote sa udialo mnohé. Vrcholom všetkého toho je to čo sa nám pripomína počas veľkonočných sviatkov: smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Príbeh veľkej noci je svedectvom o Božej dobrote pre nás práve vtedy, keď prijmeme vykupiteľský význam Kristovej smrti. Ježišova smrť nebola vyvrcholením justičného omylu ani nenávisti jeho nepriateľov, ale vyvrcholením Božej dobroty a lásky. Smrť Ježiša je tak paradoxne prejavom Božej dobroty. „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal“. Boh dal to najvzácnejšie, aby sme my mohli mať to najvzácnejšie. Dal život plný lásky, pravdy a dobroty, aby sme my mohli raz taký život v plnosti darom prijať. Prejavom Božej dobroty je to, čo Boh dáva hriešnemu ľudstvu – dáva tebe možnosť odpustenia hriechov a tak zmierenia s Bohom, utíšenia Božieho hnevu. Celý plán záchrany potvrdzuje Boh vzkriesením Ježiša z mŕtvych. Boh to nemusel urobiť. Mal na to dostatočne veľké množstvo dôvodov, aby tak neurobil. Jeho dobrota spojená s láskou však bola väčšia a tak Ježiš šiel na kríž, aby sňal tvoje hriechy. Toto je to najväčšie dobro, ktoré človek môže prijať od Pána Boha. Pán je skutočne dobrý.
Slovami, ktorými sme začali končí náš biblický text. Skúsenosť Božej dobroty je pre pisateľa listu podnetom k výzvam, všetkým tým, ktorí zakúsili Božiu dobrotu. Jeho výzva je priamym vyústením konštatovania o Božej dobrote. K čomu vyzýva:
1. Zhoďte zo seba všetko zlo
Súčasťou viery v Božiu dobrotu je aj túžba žiť dobrý život. Dobrý život v tomto prípade nie je nástrojom dosiahnutia Božej dobroty – spásy, ale je priamym následkom tejto Božej dobroty. A tak konanie dobra nie je nástrojom ako si získať priazeň, ale následkom Božej priazne. Duch Boží vnáša do srdca túžbu žiť dobrý život. Príkladom dobrého života je sám Ježiš. Aký je dobrý život? No dobrý život je ten, v ktorom je láska k Bohu hnacou silou. Tvojou povinnosťou ako veriaceho je milovať. K tejto lásky sa nie je možné prinútiť. Žijeme ju vtedy, keď ňou je naplnené naše srdce. „My milujeme, lebo On prv miloval nás“. Nechajme tejto láske priestor vo vzťahoch s tými, ktorí sú voči nám priateľskí, ale aj nepriateľskí. Tým, ktorí nám pomohli, ale aj tým, ktorí nám ublížili. Povzbudením k tomu nech nám sú aj slová ap. Pavla: „Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (R 5,8). Boh svoju lásku dokázal nie k dobrým, ale k zlým – hriešnym.
Výzva slov však znie jasne: „Zhoďte zo seba všetko zlo“. Peter tieto slová píše tým, ktorí skúsili že Boh je dobrý. Týmito slovami potvrdzuje to, čo zažíva veriaci človek vo svojom živote a čo v jednom z svojich listov Pavol opisuje slovami: „Veď čo konám, tomu nerozumiem, lebo nie to robím, čo chcem, ale konám to, čo nenávidím“ (R 7,15). O dobro v živote je treba zápasiť. Deň čo deň potrebujeme, aby Boh nás kriesil k novému životu s Kristom. Zápasíme, no napriek tomu padáme a prestupujeme najväčšie prikázanie lásky. To čo potrebujeme robiť je v prvom rade zhodiť zo seba všetku zlobu. Proces viery je proces transformácie človeka v ktorom Boh je silou v ktorej sa zbavujeme všetkého zlého. Čo potrebuješ zo seba zhodiť ty? Je to Petrom spomínaná „faloš, závisť, ohováranie“. Alebo je to niečo iné? Možno je to lakomstvo, namyslenosť, žiadostivosť, lenivosť, hrubosť, sebectvo, alebo je to závislosť na niečom? Možno je to niečo iné. Skús premýšľať a dôjsť k jasnému rozhodnutiu zbaviť sa toho. Neraz si rozličné zlé veci, postoje vo svojom živote chránime a „pestujeme“ a to aj napriek tomu, že je to zlé. Možno sme pristúpili k spovedi, bez toho, aby sme vážne mysleli svoj sľub o polepšenie života, či odpustenie tým, ktorí sa voči nám akokoľvek previnili. Možno sa doteraz hneváme a zle hovoríme o niekom (susedovi, bratovi, kolegovi) kto nám ublížil.
Aké svedectvo tým vydávaš o Bohu, o viere a kresťanstve? „Zhoďte zo seba všetku zlou“. A možno je to celkom inak. Možno sa o to už celé roky snažíš a nedarí sa ti. Skús sa tým zdôveriť blízkemu človeku, ktorý sa s tebou za to bude modliť. Peter však hovorí o tom čo nám pomáha „zhadzovať“ zo seba zlobu.
2. Túžte po duchovných veciach
„Ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku“. Naše túžby majú priamy vplyv na podobu nášho života. Život viery je cestou na ktorej potrebujeme duchovne dospievať. Paradoxne dospievať k viere detí. Ježiš hovorí: „Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom“ (Mt 18,3-4). V dôvere a viere byť ako deti – oddané a plne naviazané na Pána Boha. Tá oddanosť je priamo závislá na sýtení sa tým pravým pokrmom. Duchovným mliekom je pravda zjavená v slove živého Boha. Pravdou potrebujeme naplniť svoje srdce, aby jej prítomnosť v nás menila naše túžby. Túžiš po tejto duchovnej strave? Testom pre teba môže byť to o čom premýšľaš, to čím je naplnená tvoja myseľ. Testom je aj to, aké miesto v tvojom živote má Božie slovo – či nad ním tráviš čas, alebo u teba doma zapadá prachom. Túžba detí po materskom mlieku je veľmi silná. Rovnako tak je silná túžba po Božom slove pri tých, ktorí sa znovu narodili. Lenže človek nezostáva len dieťaťom, ale pribúdajúcimi rokmi dospieva. A tak je tomu aj v duchovnom živote. Potrebujeme duchovne rásť. Duchovný rast a zrelosť nie sú automatické v kresťanskom živote. Žiaľ mnohí zostávajú vo svojej viere ako deti – vo viere nerastú a nedospievajú. Taká viera pôsobí potom neprirodzene, rovnako ako neprirodzene pôsobia detské spôsoby v živote dospelého človeka. Túžte po duchovných veciach. Tieto dni sú priestorom k napĺňaniu tejto túžby – izolácia so všetkými negatívami je zároveň obrovskou príležitosťou posunúť sa vo viere ďalej. Prosme o to, aby túžba po Bohu v nás rástla. Vtedy totiž rastieme aj do podoby života Pána Ježiša Krista.
Milí bratia a sestry.
Sme pozvaní k vyznaniu „Pán je dobrý“. Touto jeho dobrotou nechajme naplniť svoje srdce. Zhoďme zo seba všetku zlobu a túžme po ňom Slove života – Ježišovi, aby sme rástli v láske k Bohu a ľuďom. Amen

Oznamy
Kto sa postará o cirkev? – Kázne a iné prejavy generálneho biskupa – P. Uhorskai
„Uhorskaiove kázne sú vyslovené človekom v zrelom veku, rozhľadenom, s bohatými skúsenosťami nadobudnutými v neľahkej škole života. Sú obsažné, odvážne, motivačné, usmerňujúce na cestu viery v stopách Spasiteľa Pána Ježiša Krista. Pripomínajúce minulosť i evanjelické dôrazy, no nechýba praktické usmernenie, aplikácia do súčasnosti.“
Knihu vydala spoločnosť Tranoscius a môžete si ju objednať cestou farského úradu za cenu 6.50,-Eur. Záujemcovia nech sa ohlásia v priebehu týždňa na t.č. 0918 828 329.
Pozvanie pre všetkých, ktorí sú na Facebooku
Práve v tomto čase, keď sa nemôžeme stretávať vo svojich zboroch, seniorátoch, dištriktoch alebo na celoslovenských akciách, vás pozývame na facebookovú stránku ECAV s vami. Je to priestor, kde môžeme byť dnes spolu. Denne tam nájdete nové informácie o dianí v cirkvi, zaujímavosti, pozvánky, zamyslenia, biblické texty a mnohé iné. Stačí, ak si na Facebooku vyhľadáte „ECAV s vami“ a dáte LAJK stránke (https://www.facebook.com/ecavsvami/).
Modlitby za svet – 20. 4.– 26. 4. 2020 (17. týždeň)
AFRICKÉ ZAČÍNAJÚCE ZBORY (AICs) – naplnené živou vierou. Súčasťou nasledovania Pána Ježiša sú aj mnohé proroctvá, vízie, sny, uzdravenia. Autorita Pána Ježiša Krista má moc poraziť démonické snahy nielen v teoretickej, ale aj praktickej forme. • Chválime Boha za mocnú prácu Ducha Svätého v týchto zboroch. • Modlíme sa, aby práca v týchto zboroch bola vždy vyjadrená v kresťanskej láske a biblickej pravde. • Modlíme sa, aby tieto zbory obohatili celé telo Kristovo.
KOLUMBIA – Modlíme sa, aby v Kolumbii rástli biblické cirkevné zbory vedené Duchom Svätým. • Modlíme sa, aby mali zbory plnú účasť na zakladaní pokoja, stability a sociálnej rovnosti v krajine.
DEMOKRATICKÁ REPUBLIKA KONGO – krajina plná násilia, korupcie, zlých démonických duchovných síl,…. Kongo trpí neustále počas posledných 130 rokov…. • Modlíme sa, aby Pán Boh svojou veľkou mocou pomohol zbudovať túto zničenú krajinu. • Modlíme sa za efektívnu vládu v krajine, ktorá bude vládnuť čestne, spravodlivo a v prospech ľudu. • Modlíme sa, aby Boh vzbudil duchovne zrelých a morálne čestných duchovných vodcov, ktorí budú slúžiť Cirkvi aj spoločnosti.


Pridané : 19. Apríla 2020 – spravca