Domáca pobožnosť na 2. nedeľu po Veľkej noci – 26. apríl 2020link na stiahnutie: DP_2. n. po Veľkej noci

2. n. po Veľkej noci – 26. 4. 2020

Téma nedele: Ježiš – dobrý pastier
Program domácej pobožnosti

Pozdrav: Pomoc naša buď v mene Hospodinovom, ktorý stvoril nebesá i zem. Jeho sväté meno buď od nás pochválené a velebené odteraz až naveky. Amen / Pieseň č. 374 / Epištola 2Pt 2,21-25 / Pieseň č. 512 / Evanjelium J 10,11-16 / Pieseň č. 445 / Zvesť Božieho slova / Modlitba osobná / Otčenáš … / Apoštolské požehnanie: Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Ježišovi Kristovi. Amen / Pieseň č. 137
Text: Mt 10,35-38
„Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách. Učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduh. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom: „Žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu.“
Milí bratia a sestry.
Posledné roky počujeme o tom, že niektoré profesie sa netešia záujmu medzi mladými ľuďmi. Zlučujú sa odborné školy, či dokonca niektoré zanikajú. Už teraz vnímame v niektorých oblastiach nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. To všetko sa časom premietne do našej budúcnosti – ovplyvní to náš život. Pričítaní Ježišových slov mám pocit, že o niečom podobnom hovorí aj Ježiš. „Žatvy je mnoho a pracovníkov málo“. Alebo to počujeme medzi riadkami v Ježišových slová o ovečkách bez pastiera. Marketingovým slovníkom by sme mohli povedať: Ježiš tu hovorí o veľkom dopyte a malej ponuke. Dopyt po pracovníkoch na Božom diele a zároveň obrovská túžba po Božom diele a hodnotách tohto Božieho diela. Je tomu skutočne tak? Je tých, ktorí to môžu naplniť málo? Alebo je to tak, že je nás dosť len samých seba nevidíme v pozícií do akej nás pozval Ježiš vierou? Tieto Ježišove slová čítame v celkom inom kontexte ako ich kedysi počuli Ježišovi učeníci. Tým novým kontextom je vzkriesenie Ježiša – potvrdenie pravdivosti Božích zasľúbení a deklarovanie, že život je silnejší než smrť. Táto zvesť o vzkriesení – predovšetkým stretnutie so živým Kristom naplnila ich srdcia hlbokou stať sa nástrojom zmeny budúcnosti ľudí okolo. Každá nedeľa, ktorou prechádzame je pre cirkev a veriacich v nej pripomenutím tohto víťazstva a povzbudením k životu viery. V čom je teda pre mňa odkaz týchto biblických veršov?
Ježiš a Jeho vyučovanie zákonu
Ježiš bol mnohými tej doby vnímaný ako učiteľ Zákona, ktorého úlohou bolo vovádzať ľudí do poznania Božej vôle. Miesto kde sa toto vyučovanie dialo bola synagóga. Tam Ježiša nachádzajú ako v uchvacujúcej moci odkrýva hĺbku toho čo Boh dal svojmu ľudu k požehnanému životu. Vovádza poslucháčov do toho čo je dobré a prospešné pre život. Božie príkazy nepredstavuje ako neznesiteľné bremeno, ale ako prejav Božej starostlivosti o človeka. Hovorí o nich v kontexte Božej lásky a milosti v akej ich Boh dáva človeku, aby sa mu dobre v živote viedlo, aby bol uchránený od mnohých bolestí. Rovnako by učil svojim prístupom k zákonu aj nás dnes. Jeho prístup je príkladom pre všetkých tých, ktorým je zverená takáto úloha. Zaiste pre kňazov, ale aj učiteľov, či vedúcich pracovníkov cirkvi. No je to pre všetkých kresťanských rodičov, ktorí majú zodpovednosť a úlohu učiť Božím pravdám svoje deti. Synagóga bola školou pre dospelých, ale aj pre deti. Deti však základ viery a poznania Boha nadobúdali pod strechou svojich domovou. Božie pravidlá sú neoddeliteľnou súčasťou života každého veriaceho človeka. Kto miluje Boha ten Božím pravdám učí tých, ktorých miluje. A robí tak kňaz, učiteľ a rovnako otec či matka. Ježiš vyučoval Božej vôli s láskou. Učiť Božím pravdám je možné aj spôsobom, ktorý môže byť kontraproduktívny. A tým spôsobom je spôsob, ktorý vyjadrím slovami „zákonícky“. V tomto prípade zákoníckym nazývam taký spôsob v ktorom chýba láska. Láska je však nad všetkým zákonom. Láska je naplnením zákona. Ježiš to vyjadruje slovami: Milovať budeš Pána svojho Boha a svojho blížneho ako seba samého. V láske k Bohu sa rodí pravá úcta k Božiemu zákonu. Ježiš toto robil z pozície učiteľa Zákona. Sme pozvaní k tomu, aby sme podobne robili z tej pozície v ktorej momentálne sme.
Ježiš a Jeho ohlasovanie evanjelia
Ježišova zvestovateľská služba má aj rozmer ohlasovania evanjelia o Božom kráľovstve. V tom sa odlišoval od všetkých vtedajších učiteľov Zákona. To čo iní zvestovali ako budúcnosť On zvestoval ako prítomnú realitu, ako niečo tu a teraz. Mnohí sa však do tej reality nenechali vtiahnuť. Mali totiž vlastné predstavy o tom, ako má vyzerať Božia vláda, kráľovstvo a pôsobenie. Vypreparované Božie slovo v kombinácii s vlastným predstavami a túžbami je nebezpečné. Veľkňazi a zákoníci sú toho potvrdením. Vo svojej zaslepenosti sa Ježiša – stelesnenie Božej vlády zbavili. Nedopúšťajme sa rovnakej chyby ako oni kedysi. Vstúpme do svetla pravdy Jeho slova, aby sme realitu Božej vlády a kráľovstva videli už tu a teraz. Ježiš zvestoval Božiu vládu, ktorá prichádza v Ňom do tohto sveta. S Ním a skrze Neho prišlo to nebeské dole na zem. Skrze Ducha Svätého je toto kráľovstvo prítomné tu a teraz v životoch všetkých, ktorých On vedie životom. Sprievodným javom tohto kráľovstva Božieho bolo v prípade Ježiša konanie divov a uzdravovanie. A v kontexte toho sa pýtam: Čo je tým sprievodným javom prítomnosti Božieho kráľovstva dnes? Je to láska, radosť, pokoj, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť zdržanlivosť. Toto sú lieky, ktorými Boh potláča choroby spoločnosti, hriech sveta. Ohlasovanie skutočného evanjelia sa nikdy nešírilo silovo, ale len mocou pokory a lásky. Na Ježišovi vidíme, že cestou ktorej nás učí je cesta súladu medzi ohlasovaním a životom – životom v ktorom je zvesť potvrdzovaná činom.
Ježiš a okruh adresátov jeho zvesti
Slová o tom, že Ježiš chodil zvestujúc po okolitých mestách a dedinách je vyjadrením toho, že zvesť o Božom kráľovstve má zaznieť všade bez výnimky. Ježiš preto zvestuje v synagóge aj mimo nej, dokonca aj na tých najneočakávanejších miestach. Evanjelium teda potrebujú tí, ktorí sú blízky aj vzdialení Bohu. Avšak predsa len je v texte spomenutá konkrétna skupina ľudí – ktorým sa Ježiš prihováral. Boli to ľudia utrápení životom, bez nádeje – slovami biblického texte “zbedačení a sklesnutí“. Toto konštatovanie je umocnené druhým obrazom – „boli ako ovce bez pastiera“. Jednoducho ľudia vydaní napospas beznádeji, strachu, obáv – moci hriechu. Tieto slová sú tak nepriamou kritikou vtedajších náboženských predstaviteľov. Znejú rovnako adresne dnes predstaviteľom cirkvi a spoločenstvu cirkvi – jadru cirkevných zborov. Zbedačenie bolo následkom nečinnosti a nezáujmu. Toto však nie je jediný dôvod. Tým dôvodom v konečnom je aj odmietnutie evanjelia jednotlivcom ako takým. Veď sám Ježiš konfrontoval ľudí s pravdou a mnohí si voči nej zatvrdili srdce. Správou radosti je to, že existuje cesta z utrápenosti a biedy. Tou cestou je Ježiš – jeho láska a milosť. Niet krajšej zvesti nad zvesť o Božej láske a vernosti zjavenej v Ježišovi Kristovi. Kedykoľvek sa v cirkvi vzdávame tejto zvesti otvárame priestor pre strach. Toto je ten poklad, ktorý bol zverený každému kto ho od Boha prijal. Sám seba pristihnem pri tom čo je často vídaným javom v cirkvi. Totiž, že naše konanie, slová a postoje akoby hovorili to, že nemáme čo ponúknuť. To, že je žatvy veľa – mnoho ľudí bez nádeje ( v ktorej nám aj rázne oponujú) nie je dôvodom toho, aby sme sa zbabelo utiahli, ale naopak zvestovali svetu nádej, lásku a nový život ktorý je v Pánovi Ježišovi.
Ježišova výzva k modlitbám za pracovníkov na žatve je teda na mieste aj dnes. Pre mňa oslovujúcim je zistenie, že to vraví svojim učeníkom. A práve z nich si následne volí dvanástich, aby ohlasovali Božie kráľovstvo. Modlitba za pracovníkov sa mi v tomto kontexte javí ako predpríprava k tomu, aby sme sa sami úlohy spolupracovníkov na Božom kráľovstve zhostili. A preto neprepočujme Ježišovu výzvu: „Proste preto Pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu“. Ježiš sám je nám príkladom aj silou k životu spolupracovníkov na Božom diele. Keď hľadíš na cirkev a jej pôsobenie vo svete, ale aj svet v jeho biede možno prídeš na to, že tá tvoja ruka pri tom Božom diele chýba. Nechaj sa vtiahnuť do zápasu o Božie kráľovstvo. Silou k tomu nech ti sú rany v rukách Krista, ktorý sa obetoval pre teba a k tvojej záchrane.

Modlitba
Dobrotivý Otče nebeský. Vďaka ti za Pána Ježiša Krista, ktorý vstúpil do biedy tohto sveta. Jeho smrťou si priniesol pokoj a vzkriesením nádej každému kto v teba verí. Odpusť mi, že zabúdam na to čo si pre mňa vykonal a zostávam slabý v poslaní ktoré si mi určil. Pridaj spolupracovníkov k dielu tvojho kráľovstva tu na zemi a mňa utvrdzuj a posilňuj v ohlasovaní tvojho evanjelia. Amen

Oznamy
Pozvanie k sledovaniu zborového videokanála na www.youtube.com
Pozývame Vás k tomu, aby ste sa stali sledovateľmi youtube kanálu cirkevného zboru. K odberu videí sa môžete prihlásiť na adrese https://www.youtube.com/channel/UCmhzsMo-9Z-m3C4hmJocu7A/featured, alebo vyhľadaním hesla „ECAV L. Hrádok – Dovalovo“.
Pozvanie pre všetkých, ktorí sú na Facebooku
Práve v tomto čase, keď sa nemôžeme stretávať vo svojich zboroch, seniorátoch, dištriktoch alebo na celoslovenských akciách, vás pozývame na facebookovú stránku ECAV s vami. Je to priestor, kde môžeme byť dnes spolu. Denne tam nájdete nové informácie o dianí v cirkvi, zaujímavosti, pozvánky, zamyslenia, biblické texty a mnohé iné. Stačí, ak si na Facebooku vyhľadáte „ECAV s vami“ a dáte LAJK stránke (https://www.facebook.com/ecavsvami/).
Modlitby za svet – 6.5. – 12.5.2019 – (18. týždeň)
1. BIBLIA V KAŽDOM JAZYKU Modlíme sa za tých, ktorí prekladajú, publikujú, distribuujú a vyučujú Bibliu. Modlíme sa za všetkých, ktorí sa usilujú o to, aby bolo Slovo života na dosah každému vo svete. Modlíme sa za všetkých, ktorí komunikujú evanjelium cez hovorené slovo, piesne, drámu, tanec, maľovanie alebo rozprávanie príbehov. Modlíme sa za kreativitu. Modlíme sa, aby boli verní Písmu. Modlíme sa, aby Slovo Božie v akejkoľvek forme, prinášalo ľuďom život.
2.KUBA – komunistická krajina. Napriek tomu je tu veľa katolíkov, protestantov a kresťanov v domácich malých zboroch. Modlíme sa, aby bolo kresťanstvo v Kube požehnaním pre celý svet!
3.POBREŽIE SLONOVINY – krajina západnej Afriky Modlíme sa za politických lídrov, aby boli slobodní od korupcie. Aby viedli a budovali národ v jednote. • Modlíme sa, aby zbory v krajine rástli v počtoch, múdrosti a svätosti.


Pridané : 26. Apríla 2020 – spravca