Domáca pobožnosť na 3. nedeľu po Veľkej noci – 3. máj 2020link na stiahnutie: DP_3. n. po Veľkej noci

3. n. po Veľkej noci – 3. 5. 2020

Hlasne jasaj v Bohu

Program domácej pobožnosti

Pozdrav: Pomoc naša buď v mene Hospodinovom, ktorý stvoril nebesá i zem. Jeho sväté meno buď od nás pochválené a velebené odteraz až naveky. Amen / Pieseň č. 381 / Epištola 1Pt 2,11-17/ Pieseň č. 386 / Evanjelium J 13,31-35 / Pieseň č. 184 / Zvesť Božieho slova / Modlitba osobná / Otčenáš … / Apoštolské požehnanie: Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Ježišovi Kristovi. Amen / Pieseň č. 128
Text: Ž 66,1-6
„Zvučne plesaj Bohu, celá zem, ospevujte slávu Jeho mena a slávnym robte Jeho chválospev! Povedzte Bohu: Aké úžasné sú Tvoje skutky! Pre Tvoju veľkú moc Ti pochlebujú Tvoji nepriatelia. Nech sa Ti klania celá zem, nech Ťa ospevujú, nech ospevujú Tvoje meno! Poďte a pozrite sa na skutky Božie, úžasný je vo svojom konaní voči ľuďom. Premenil more na suchú zem, cez rieku prešli na nohách; nuž radujme sa v Ňom!“
Dôvod k oslave sa vždy nájde. Existujú ľudia, ktorí radi oslavujú a využijú k oslave každú príležitosť, ktorá sa im naskytne. Možno takých ľudí poznáte a možno v tom dobrom slova zmysle k nim patríte aj vy. Pri čítaní biblických slov, ktoré sme počuli som si opäť uvedomil, že „ľuďmi, ktorí majú dôvod k oslave sú kresťania.“ A som o tom pevne presvedčený. Aké mám dôvody k tomuto presvedčeniu? Skúste najprv popremýšľať sami v sebe – prečo máš ako kresťan dôvod k oslave? A odpoveď ti je nad slnko jasná, alebo v tom tichu si pomaličky uvedomuješ, že je tomu tak. Áno kresťan má dôvod k oslave a práve vo viere v Krista môžem s istotou prehlásiť, že máme ten najväčší dôvod k oslave.
Verím, že dôvody, spôsob ani adresát oslavy nám nie je neznámy. Ale predsa potrebujeme stále nanovo počuť pozvanie a výzvu k oslave. Život nie je jednoduchý – je popretkávaný mnohými ťažkými chvíľami. Práve v nich potrebujeme svetlo nádeje. Verím tomu, že práve to k čomu nás pozýva žalmista je nanovo prinesením toho svetla do života veriaceho človeka. A preto aj dnes slovami žalmistu sa nechajme vtiahnuť do pravej oslavy nášho Pána.
Koho oslavovať?
Kde do života vstupuje Boh, tak tam sa v živote človeka upravuje adresát ľudskej oslavy. Dovtedy človek hľadal svoju vlastnú slávu. Tým najdôležitejším bol on sám. Vlastné ja, vlastné záujmy, ciele a plány viedli človeka k tomu, aby všetko vrátane ľudí využil pre svoje vlastné blaho. Život ľudí okolo nás, život rodín, spoločností a národov sú priestorom, kde si toto môžeme neustále uvedomovať. Šliape sa po hodnote ľudského života v podobe vykorisťovania, netolerancie, xenofóbie, násilia a mnohého iného. Vidíme to okolo seba no neraz to môžeme pozorovať aj u seba. Veriaci človek nie je uchránený toho, aby sa k niečomu podobnému uchýlil. Aj vo viere v Boha zápasíme s pýchou, ktorej koreň je v ľudskom srdci. Pokušenie je stále prítomné, čo nám potvrdzuje aj udalosť zo života samého Ježiša. Na púšti bol pokúšaný tak, aby uprednostnil seba na úkor svojho poslania. Ježiš vo chvíli pokušenia zostáva verný svojmu poslaniu. Boh bol oslávený v Ňom ( J 13,31). Ježiš nielen slovami, ale aj životom oslávil Boha. Žalmista pozýva k tomu, k čomu sme boli stvorení. Žalmista k tomu pozýva celý svet: „hlasne jasaj Bohu celá zem“. Je to teda pozvanie k tomu, aby sa človek vrátil k svojmu pôvodnému poslaniu. Tieto slová žalmistu zdá sa majú v sebe rozpor. Ako je možné volať k oslave celú zem, keď nie všetci na zemi uverili Božej láske? Žalmistove slová vnímajme ako vyjadrenie jeho túžby, aby nakoniec celá zem oslávila Hospodina. To čo je na jednej strane vyjadrením hlbokej Božej túžby, je jasným pozvaním pre tých, ktorým vierou v lásku Božiu bol daný zmysle života. Keď hovorím o oslave tak v prvom rade nemyslím na nejaké dielčie chvíle v živote, ktoré sú charakterizované oslavnými prejavmi, ale myslím na vnútorné nastavenie. Túžba žalmistu je veľmi silná lebo je blízko Boha. Čím bližšie sme pri Bohu, čím viac on svojich Duchom prebýva v živote človeka tým väčšie túžby po tom, aby bol Boh oslávený v tomto živote. V cirkvi, doma túto žalmistovu túžbu – ale aj Božiu túžbu predkladáme v modlitbe. „Posväť sa meno tvoje“, teda nech si Bože vyvýšený nad všetko skrze naše životy. Aj dnes Boha teda sláv, lebo je toho hoden.
Prečo Boha oslavovať?
Žalmista vyzýva k oslave no svoju výzvu podopiera pripomenutím dôvodov tejto oslavy. Pripomína Božiu slávu – Božiu svätosť. Pripomína to kým je, aby sme vo víre života mohli Boha oslavovať v čo najväčšej miere naprieč okolnosťami, ktoré nás v živote postretnú. Je ľahké sláviť Boha vtedy, keď ideme životom bez problémov. Omnoho ťažšie je však chváliť Boha vtedy, keď sa dejú ťažké veci. Osobne si nemyslím, že je to vždycky tak platné. Áno je ťažké chváliť Boha vo chvíľach ťažkých, no nie je automatickým chváliť Boha vo chvíľach keď je nám dobre. Dobro aj zlo v živote tak môže, ale aj nemusí byť dôvodom k Božej oslave. Tak ako v ťažkostiach aj v radostiach môžeme Boha chváliť, ale aj na oslavu zabudnúť.
Žalmista dáva do pozornosti Božie víťazstvá a tak dôkaz jeho moci a vyvýšenosti nad všetko stvorenie. Žalm bol pôvodne súčasťou slávnosti pri ktorej sa pripomínal prechod Izraelského národa do zasľúbenej krajiny cez Jordán. Týmto činom Boh jasne dokázal svoju moc a vernosť v ktorej sa zaviazal konať voči svojmu ľudu. Biblia je plná správ, ktoré nám ozrejmujú a nanovo pripomínajú Božiu moc – Božie víťazstvo nad silami zla. Tým najsilnejším momentom ku ktorému sa obracajú zraky veriacich je moc Božia dokazujúca sa vzkriesením Ježiša Krista. Boh svojimi skutkami
premáha nepriateľov – diabla, hriech a smrť. Toto nech nie je pre nás klišé, ale to na čom stojí život. Boh dokazuje svoju moc. Koľko krát ju dokázal už aj na našom živote? Nezabúdaj na to. Toto nech nám je povzbudením a silou v ťažkostiach života, ale aj usmernením vo chvíľach bez komplikácií a starostí. Ak veríš v Spasiteľa Ježiša Krista, bol si vytrhnutý z moci hriechu a smrti. Vierou ti je dané Božie víťazstvo ako tvoje vlastné. Vierou v Neho už nepatríš smrti, ale životu. Božie činy sú zdrojom nádeje a sily pre každého kto im verí, lebo vie že Boh dokáže svoju moc a silu aj pri ňom. Tá moc a sila je v pokoji a radosti ktorou naplní ľudské srdce. „Božie skutky sú úžasné“. Pozri na Božie diela a jeho úžasné skutky pre ľudí. Pozri na to úžasné čo urobil pre teba v Pánovi Ježišovi Kristovi.
Ako oslavovať Boha?
„Hlasne jasaj Bohu“. Slová žalmu zneli v rámci slávenia jednej zo slávnosti Izraelského národa. Sú vyzvaní k hlasnej oslave. Podoba tejto hlasnej oslavy bola aj doslovná, keď bol Hospodin chválený spevom nábožných piesni. Od počiatku sa tak deje aj v kresťanskej cirkvi – spoločenstvách a zboroch. Boh je oslavovaný piesňami, spevom, slov do ktorých autori vložili hlboké osobné svedectvo a pravdy o Bohu. Piesne sú jedným zo spôsobov ako vzdať Bohu chválu, ako oslavovať Boha. A zdá sa akoby to bol jeden z podstatných prejavov, ktorého vytratenie sa zo života veriacich má dopad na podobu spoločenstva cirkvi. Spevom sa totiž krásnou formou pripomína to dôležité obsiahnuté v Božom slove. K spevu sa potrebujeme vrátiť vo svojich domácnostiach a vniesť ho do svojho osobného života ako trvalú súčasť. Takáto podoba oslavy je zároveň jedným zo spôsobov ako bojujeme proti všetkému čo ohrozuje život človeka. V pôvodine má slovo oslavujte ten istý základ ako slovo bojujte. V žalmistových slovách tak vnímajme aj výzvu k Bohu. Pozvanie k oslave Boha je pozvaním k boju proti všetkému čo ohrozuje človeka. Oslava Boha je bojom proti mocnostiam smrti. Diabol prehráva tam, kde je Božie meno oslavované a kde človek nechá touto oslavou preniknúť svoje srdce. Skutky Božie sa pripomínajú tam, kde sa rozhlasujú. Verbalizované slovo v podobe piesne, alebo konkrétneho svedectva má svoj hlboký význam. Zvlášť v spojení so životom. Bojom proti mocnostiam zla je tak nielen oslava slovom, ale aj životom. A tá sa uskutočňuje v poslušnosti Bohu a dôvere, že On koná v prospech mňa. Žalmista nás teda pozýva k tomu čo je účinnou zbraňou proti zlu v nás, aj okolo nás.
Som presvedčený že ľuďmi, ktorí majú vždy dôvod k oslave sú práve kresťania. Nechajme sa zvesťou o Božích mocných činoch povzbudiť k pokoju, radosti a nádeji. „Poď a pozri na Božie diela, úžasné sú jeho skutky“. Amen
Modlitba
Pane Bože. Odpusť mi prosím, že sa neraz nechávam strhnúť okolnosťami života a neoslavujem ťa. Strácam tak silu a otváram svoje srdce beznádeji. Ďakujem, že mi skrze Ježiša Krista pripomínaš svoju moc a tak aj slávu. Ďakujem za odpustenie a vykúpenie, ktoré si v ňom daroval celému svetu. Prosím, nech som v zástupe tých, ktorí ťa oslavujú v radosti aj starosti, v zdraví aj chorobe, dostatku aj nedostatku. Premieňaj ma tak, aby som bol svedectvom o tvojej sláve. Amen

Oznamy
Pozvanie k sledovaniu zborového videokanála na www.youtube.com Pozývame Vás k tomu, aby ste sa stali sledovateľmi youtube kanálu cirkevného zboru.
K odberu videí sa môžete prihlásiť na adrese https://www.youtube.com/channel/UCmhzsMo-9Z-m3C4hmJocu7A/featured, alebo vyhľadaním hesla „ECAV L. Hrádok – Dovalovo“.

Modlitby za svet
MÉDIÁ A MISIA

Modlíme sa za kreativitu a múdrosť, ako najviac využiť každú misijnú príležitosť, ktorú nám technológie dnes ponúkajú. Modlíme sa za bezúhonnosť v komunikácii. V dnešnej dobe potrebujeme byť zdržanliví a milostiví v tom, čo hovoríme. Naše slová môžu cestovať kamkoľvek a internet nikdy nezabúda. Modlíme sa za udržanie zvedavých, otvorených myslí aj v médiach. Internet niekedy „uzatvára“ našu myseľ tým, že nás spája s rovnako-zmýšľajúcimi ľuďmi. Potreba tichosti. Kresťanská viera má hlboké korene v kontemplatívnej modlitbe a tichosti. Naše zbory a naše životy nepotrebujú byť plné obrazoviek. Modlíme sa za radikálne stretávanie sa s Bohom mimo šumu a vonkajšieho hluku z interaktívnych médií. Pridávame modlitby za to, aby ľudia menej verili „hoaxom“; „fake news“; konšpiračným webom a médiám a radšej poctivo hľadali pravdu.
EGYPT
Modlíme sa za lídrov v Egypte. Aby vládli s múdrosťou, ľudskosťou a súcitom. Modlíme sa, aby sa mimoriadna duchovná obnova medzi Egyptskou rozmanitou kresťanskou komunitou šírila, prehlbovala a prinášala ovocie. Modlíme sa za bratov a sestry v Egypte, žijúcich v mnohých skúškach. V Egypte sa z Islamského prostredia obracia mnoho ľudí ku Kristovi. Naopak tiež, mnoho kresťanov je nútených prijať Islam. Modlíme sa, aby Kristus vybudoval svoju pevnú Cirkev a bol tak oslávený. Egyptskí kresťania majú veľký vplyv na Arabské krajiny, a to hlavne cez rôzne médiá. Modlíme sa, aby cirkev v Egypte viedla mnohých ľudí z týchto krajín ku nasledovaniu Pána Ježiša Krista.


Pridané : 3. Máj 2020 – spravca