Domáca pobožnosť na 4. nedeľu pôstnu – 22. marec 2020link na stiahnutie:

Domáca pobožnosť 4.Pôstna nedeľa

Domáca pobožnosť na 4. nedeľu pôstnu – 22. marec 2020

4. pôstna nedeľa – 22. 3. 2020 / 10:00 (bežný čas konania nedeľných bohoslužieb)

Téma nedele
Chlieb života

Program domácej pobožnosti
Pozdrav: Pomoc naša buď v mene Hospodinovom, ktorý stvoril nebesá i zem. Jeho sväté meno buď od nás pochválené a velebené odteraz až naveky. Amen
Pieseň č. 86 / Biblický text: list Rímskym 5,1–11 / Pieseň č. 96 / Evanjelium Jánovo 6,1-15. (24–51)
Pieseň č. 113 / Zvesť Božieho slova / Modlitba osobná / Otčenáš … /
Apoštolské požehnanie: Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Ježišovi Kristov. Amen
Pieseň č. 102

Kázeň
„Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Mt 4, 4
„Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta.“ J 6, 51

Milí bratia a sestry v Kristovi.
Všetci dobre vieme, že chlieb nie je jedinou potravinou, ktorú potrebujeme k životu. Zvlášť v týchto dňoch, keď sú naše možnosti v záujme zachovania zdravia a života nás či iných obmedzené, si toto môžeme uvedomiť. Ježišove slová o tom, že nie samým chlebom je človek živý, to len potvrdzujú. Ježiš takto reaguje vo chvíli, keď mal toho skutočného chleba nedostatok. Zároveň ten istý Ježiš hovorí o tom, že on sám je chlebom života. Na prvé počutie nezrozumiteľné slová majú pre kresťanov hlboký význam. Ježiš je zdrojom života – duchovného, a teda aj večného. V neposlednom rade aj toho telesného, lebo všetko je Božím stvoriteľským darom. V týchto oblastiach života je potrebná vyváženosť. K tejto vyváženosti nás vedie aj Kristovo slovo, keď nám hovorí:
1. Nie samým chlebom je človek živý
Obdobie pôstu je v kresťanskej cirkvi obdobím, v ktorom sa veriaci načas vzdávajú vecí telesných vecí so zámerom nadobúdania tých duchovných. Pôst ako obdobie sebazapretia, zriekania je príležitosťou k obnove života s Bohom. Ak pôstne obdobie správne uchopíme, hĺbka získaného sa stáva dôležitým pre človeka aj potom ako obdobie pôstu skončí. Skúsenosť mnohých a, verím, aj nás samých to len potvrdzuje. Nezabúdajme na to, aké hodnotné to bolo pre nás, keď sme sa touto cestou v živote vybrali. Zároveň pravdou je, že tou najväčšou prekážkou nadobúdania vecí duchovných pre život sme my sami. O to viac, keď prežívanie pôstu a obmedzovanie sa v ňom je čím ďalej tým viac vo väčšom protiklade s možnosťami, ktoré si môžeme užívať po vzore ľudí zo sveta. V tomto je tohtoročný pôst výnimočný. Nielen na Slovensku, ale aj v ďalších krajinách Európy sme doň stúpili tak, ako máme každý vo zvyku, v kontexte svojich možností a hĺbky duchovného života. Prostredie, v ktorom prežívame pôst, sa však zmenilo pre všetkých bez rozdielu. Nútená izolácia v záujme zachovania zdravia a života nás v našich možnostiach zrovnáva. Zároveň je pre všetkých ľudí plošne príležitosťou premýšľať o živote hlbšie. Kolektívny stav obmedzenia je obrovskou príležitosťou, aby sme sa ako jednotlivci, ale aj spoločnosť posunuli k lepšiemu, posunuli k dobrému, posunuli hlbšie vo vzťahu k Bohu. Je však potrebné zaujať správny postoj a urobiť potrebné kroky. Príležitosť sama o sebe nie je garanciou zmeny. Pre to je potrebné vstúpiť do nej „rovnými nohami“. K tomu nám pomáha Ježišovo konštatovanie: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Ježiš tu vyvracia presvedčenie, ktoré sa spolu s hriechom udomácnilo v ľudskom srdci, a to, že človek je živý len tým, čo prijíma ústami. Chlieb v tomto prípade je synonymom všetkého, čo potrebujeme pre telesný život – čo potrebuje naše telo a čo potrebuje náš duch. M. Luther v odpovedi na otázku jednej z prosieb modlitby Otčenáš: „Čo je to chlieb náš každodenný?“ píše: „Všetko, čo patrí k výžive tela a našim potrebám, ako pokrm, nápoj, odev, obuv, dom i dvor, pole, dobytok, peniaze, majetok, verná manželka (verný manžel), dobré dietky, zbožná domácnosť, dobrá a spravodlivá vrchnosť, dobrá vláda, dobré povetrie, pokoj, zdravie, striedmosť, možnosť poctivo pracovať, dobrí priatelia, verní susedia a iné podobné veci“. Dnes máme príležitosť uvedomiť si, v akej prenesmiernej miere sa nám práve takýchto darov dostavalo a neustále dostáva.
„Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Tieto Ježišove slová zazneli v izolácií po tom, ako absolvoval 40-dňové obdobie pôstu. Obdobie vedomého odlúčenia sa od sveta a intenzívneho budovania svojho duchového života malo veľký vplyv na to, čo prišlo potom. Ježiš vstupuje odhodlaný do života služby – poslania záchrany hriešneho človeka. To, ako prežijeme obdobie momentálnej nútenej izolácie či akýchkoľvek obmedzení telesného života, má vplyv na našu budúcnosť. Lebo je to zakaždým križovatka na ktorej sa rozhodujeme sústrediť sa na život sýtený len telesným chlebom alebo v prvom rade tým duchovným, ktoré vychádza z úst Božích.
2. Človek je živý každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích
Čo tým Ježiš myslí? Čo je tým slovom, ktoré vychádza z úst Božích? Čo je tým, čím je človek skutočne živý? Odpoveď na to dáva Ježiš sám slovami: „Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta.“ Tým chlebom a slovom zároveň je sám Ježiš. Sýtiť sa tým slovom od Boha, znamená sýtiť sa Kristom a Jeho prítomnosťou v živote. Prečo je to dôležité?
Ježiš ako chlieb zostupujúci z neba
Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Ježiš je Božím darom pre nás. Vstupuje do nášho sveta. Prečo vstupuje do sveta? Prečo prichádza? Prichádza preto, aby zjavil charakter, povahu a podstatu Boha spôsobom dovtedy nevídaným. V ňom prichádza svätosť a dokonalosť nevídaného rozmeru. V Kristovi prichádza podoba dokonalej lásky a záujmu o človeka, aj toho najnepatrnejšieho. V Kristovi je zjavený aj obraz morálneho dokonalého – bezúhonného človeka. V Kristovi prichádza nebo – teda dokonalosť sama o sebe. Ježiš je zjavením milosti a lásky Boha, ktorý ponúka človeku možnosť vrátiť sa do „neba“ – vrátiť sa v dokonalosť ľudského života. Človeku je daná táto dokonalosť nie v dokonalosti morálneho života, ako si to niektorí mylne myslia. Tá dokonalosť je daná vo vzťahu s tým, ktorý je dokonalý a ktorý svojou dokonalosťou a bezhriešnosťou prikrýva našu ľudskú nedokonalosť. Zostupuje z neba, aby tou nebeskou čistotu a pokojom prikryl našu nečistotu a nepokoj. Zostupuje z neba, aby dal človeku život, ktorý Boh očakáva od každého jedného z nás. Ďakuj za tento chlieb zostupujúci z neba.
Ježiš ako chlieb, ktorý sa obetuje
Ježiš prichádza ako chlieb, ktorý sa rozdáva, aby zasýtil hlad duše každého jedného človeka. Tento chlieb je chlebom, ktorý sa nemíňa a ktorého je dostatok pre všetkých. Je tým dokonalým pokrmom, ktorý sa vydáva za život celého sveta. Ježiš prináša obeť, aby z tejto obete mal úžitok ten, kto ho prijíma vierou. Zomiera sebe, aby sme my povstali k životu s Bohom. Robí to k úžitku jednotlivca a skrze jednotlivca k úžitku celej spoločnosti. V Ježišovej obeti veriaci nachádza inšpiráciu pre svoj vlastný život. Lebo život skutočne veriaceho hľadá dobro a prospech iného pred tým svojím vlastným. Život veriaceho je životom obete. V každej jednej dobe, nech je akokoľvek ťažká, je obeť v prospech dobra a lásky Kristovej nesmierne dôležitá. Sýťme sa týmto chlebom života, aby v nás bolo čím menej priestoru pre sebectvo.
Ježiš ako chlieb, ktorý dáva večný život
Ježiš je živým chlebom. Ježiš je zdrojom a silou k životu, ktorý možno nazvať skutočným životom. Je to už spomínaný život obete, ktorá sa rodí v láske k nemu a v Božej vernosti k nám. Sýtenie sa týmto chlebom je dennodenná záležitosť napojenia sa na Boha prostriedkami, ktoré sú nám k dispozícií. Slovo rozličným spôsobom zvestované a slovo vo Večeri Pánovej prisluhované. Prežívame obdobie, v ktorom sú tieto možnosti z časti limitované. Prečo z časti? Lebo život viery v Boha je prežívaný v dvoch rovinách. V osobnej rovine a v rovine spoločenstva. V rovine spoločenstva sme limitovaní a dokážeme ho prežívať nanajvýš v kruhu svojich blízkych, ktorí zdieľajú vieru v Krista rovnako ako my, alebo zdieľaný cez masovokomunikačné prostriedky. No to, čo nám zostáva, je tá osobná rovina, ktorá v období nekaranténnych opatrení ide neraz bokom a niektorí sa obmedzia možno len na rovinu spoločenstva. Na tejto rovine vzťahu z Bohom máme príležitosť zapracovať. Vystavme sa pôsobeniu slov „vychádzajúcich z úst Božích“, aby sme boli nástrojmi živého Boha vo svete, ktorý tak veľmi túži po živote. Sýtením sa chlebom života ukážeme, že skutočný život má rozmer večnosti – nie nekonečnosti, ale rozmer novej kvality, kde láska je tým základným charakterom.
Milí bratia a sestry. Áno, platí to Ježišovo slovo: „Nie samým chlebom bude človek žiť, ale každým slovom, ktoré vychádza z úst Božích.“ Sýťme sa Kristovou prítomnosťou. On je život dávajúcou silou aj v neľahkých a neistých časoch pre každého, komu sa stal Chlebom života. Amen.

Modlitby za svet: 23. 3.– 29. 3. 2020 (13. týždeň)
1. MISIJNÝ VÝSKUM
Modlíme sa za organizácie zaoberajúce sa misijným výskumom. Aby pokračovali v tvorbe inšpirujúcich a užitočných informácií dostupných pre celú cirkev.
2. STREDOAFRICKÁ REPUBLIKA • napriek demokratickým voľbám v roku 2016 je v krajine stále veľké násilie. Hlavne medzi moslimskými a kresťanskými militantmi. • Modlíme sa za uzdravenie konfliktami zmietanej krajiny. • Modlíme sa, aby cirkev prevzala vedenie v bezúhonnosti, spravodlivosti, nastolení mieru a hlavne v podobaní sa Kristovi.
3. KANADA • Modlíme sa za sviežu prácu Ducha Svätého. Aby všetky skupiny ľudí a generácie oslavovali a nasledovali Krista. • Kanadskí domorodí ľudia trpeli v minulosti nevhodným zaobchádzaním. Zranenia a útrapy stále pokračujú. Modlíme sa za pokračujúcu snahu podporiť pravdu, zmierenie a rešpekt medzi ľuďmi v Kanade. Modlíme sa za uzdravenie a jednotu v Kristovi. • Kanada zložená z obyvateľov mnohých národností prijíma migrantov a utečencov. Modlíme sa za kanadských migrantov, aby prijali evanjelium a tiež, aby boli dobre integrovaní do života krajiny.

Modlitby v momentálnej situácií pandémie
Modlime sa za: Múdrosť pre predstaviteľov štátov postihnutých pandémiou, aby prijímali opatrenia vedúce k jej spomaleniu a rýchlemu zastaveniu.

 


Pridané : 21. Marca 2020 – spravca