Domáca pobožnosť na 6. nedeľu pôstnu – 5. apríl 2020link na stiahnutie: Domaca poboznost – 6.PN

6. pôstna nedeľa – 5. 4. 2020 / 10:00 (bežný čas konania nedeľných bohoslužieb)

Téma nedele
Služobník Hospodinov
Program domácej pobožnosti podľa Pašií – program Kvetnej nedele

Text: Mt 21,12-17
„Potom Ježiš vošiel do chrámu, vyhnal všetkých, ktorí predávali a kupovali v chráme, peňazomencom poprevracal stoly a predavačom holubíc lavice a riekol im: Napísané je: Dom môj bude sa volať domom modlitby, ale vy robíte z neho peleš lotrov. Tu pristúpili k Nemu v chráme slepí, chromí a uzdravoval ich. A keď veľkňazi a zákonníci videli divy, ktoré činil, i deti, ktoré volali v chráme: Hosana Synovi Dávidovmu! – namrzeli sa a povedali Mu: Či počuješ, čo títo hovoria? Ježiš im odpovedal: Áno! Či ste nikdy nečítali: Z úst nemluvniatok a kojencov pripravil si si chválu? Nato ich opustil, odišiel z mesta do Betánie a tam prenocoval.“
Bratia a sestry v Kristovi.
Nie sme zvyknutí na takého Ježiša. Pri čítaní evanjelií počujeme ako Ježiš, slovne apeluje no nikdy nepočujeme, aby použil hrubú silu. Tu to robí a to nás môže vyrušiť. Neustriehol svoje emócie, nechal sa vyviesť z miery? Prečo to robí? Možno preto, prečo aj my. Kedy my používame hrubú silu? Kedy sa zomkneme a zmobilizujeme naše telo k silovým výkonom? Či nie vtedy, keď ide o život. Ale tu nepočujeme, aby šlo komukoľvek o život. Rátali by sme, že by v Getsemanskej záhrade vytasil meč k svoje obrane, či obrane svojich učeníkov. Alebo vtedy, keď ho židia chceli kameňovať. Ale tu? Prečo?
Premýšľam. Hlavou mi víria myšlienky, či to nie je pre nasledovné. Možno preto, aby sme si aj dnes nanovo uvedomili, že Boh môže použiť hrubú silu. Možno preto, aby sme pochopili, že niekedy to žiaľ už ďalej nejde len slovami napomenutia a usmernenia. Lebo takí sme ľudia, že neraz je potrebné aby hrubá sila zasiahla celkom jasným spôsobom, aby sme zastali a konečne nám došlo, že smer ktorým sa uberáme možno nie je správny.
Myslím, že Ježiš používa hrubú silu preto, lebo tu ide o život. Život nie Jeho samého, ale život Jeho národa, život Božieho ľudu a jednotlivca v ňom. Ježiš nechráni hrubou silou svoj život. Chráni život tých, na ktorých mu záleží. Strata časného života – to je realita ktorá nás neminie. No strata večného života tá nech nás minie. Keď máme dočinenie s nadľudskou silou precitnime. Precitnime tak, aby na konci toho všetkého nebola beznádej a frustrácia, ale viera, nádej a láska, ktoré nás prevedú časným životom.
Ježiš vstupuje do Jeruzalema. V evanjeliách je tento vstup úvodom finálnej časti Ježišovho pozemského pôsobenia. Vstupuje doň, aby tam zomrel – priniesol obeť za hriechy celého ľudstva. Jeruzalem je posvätné miesto – no zároveň je to miesto problémov. Tým hlavným problémom nie je ani tak prítomnosť rímskeho vojska a vladára v Jeruzaleme, ako to že náboženskí predstavitelia znesvätili posvätné miesto chrámu. Rovnako ako dnes, tým najväčším nepriateľom, ktorý vstupuje do života nie je choroba – tá spôsobená koronavírusom, alebo akákoľvek iná, ale hriech ktorý ovládol srdce človeka. Jeruzalem je problematickým a rovnako je problematické aj srdce človeka.
Ježiš prichádza do chrámu – presnejšie na jeho nádvorie a tam si robí priestor, aby prehovoril. „Upratuje“ svojským spôsobom. Rozhadzuje, naruší zaužívanú prax, znepokojí. Nie nechce pútať pozornosť na seba. Robí si priestor, aby prehovoril. Áno tak to Boh robí neustále, naruší, znepokojí, rozhádže v živote to čo v ňom malo svoje pevné miesto a prehovára. Verím, že korona kríza – ak ju môžem nazvať takými slovami je niečo podobné. Čas v ktorom je zaužívané narušené preto, aby k nám prehovoril Boh sám a dal na poriadok ľudské srdce. Ježiš brojí proti vtedajšej duchovnej elite, ktorá si privlastnila chrám k vlastnému obohateniu. „Môj dom sa bude menovať domom modlitby a vy ste z neho urobili peleš lotrov“. Miesto kde sa mal uctievať Boh sám, bolo znesvätené. Ježiš vystupuje proti židovskej elite, ktorá za to niesla plnú zodpovednosť. Vytvára priestor pre dialóg v ktorom však im – Ježišovým nepriateľom ide len o jedno – zbaviť sa Ježiša. Ich srdce je zatvrdené – duchovnou zaslepenosťou sú diablovými spolupracovníkmi. Áno diablovi, ktorý hriechom zväzuje ľudské srdce ide stále o to isté aj dnes. Lenže Ježiš prehovára, lebo aj oni sú tí, ktorým chce dať nový život. Prehovára, lebo tam nie sú len oni, ale mnohí ďalší. Čo to hovorí? Počujme aj my aj v kontexte slov apoštola Pavla (1K 3,16): Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás?
Jeruzalem / srdce – miesto modlitby
Čo všetko je diablom vnesené do tvojho srdca a znesväcuje ťa to? Čomu všetkému dávaš priestor a pritom jasne vieš, že je to v rozpore s Božou vôľou? Áno to všetko škodí, aj keď to neraz veľmi chutí. Prapríbeh o prvom hriechu hovorí jasne o trpkosti toho po čom Adama Eva siahli a pritom „na pohľad to bolo lákavé a vábivé“. Chrám sa pre židovských kňazov stal miestom pre vlastné sebecké záujmy – preto peleš lotrov. Nie – Jeruzalemský chrám, ten náš v Dovalove /či iný nateraz neprístupný k bohoslužbám/ ale aj my sami, všetko toto má byť miestom modlitby. Centrum náboženského života zboru, či naše vlastné srdce je uspôsobené a stvorené k životu k viere v Pána. Je pre teba chrám takým miestom? Je tvoje srdce miestom modlitby? V týchto dňoch sú narušené naše náboženské zvyklosti. Nemôžeme byť v spoločenstve v chráme, rovnako ako nemôžeme v chráme prijímať sviatosť Večere Pánovej. Veľkú noc budeme väčšina prežívať tak ako možno nikdy pred tým. Viem, že mnohým to chýba. Niekto by povedal: Už nič nám nezostalo. Skutočne? Nemyslím. Život ako miesto modlitby – miesto prežívania vzťahu s Bohom nám predsa zostal. Príde čas, keď sa veríme vrátime a verím si budeme strážiť o to viac, aby aj ten rukami postavený bol pre nás skutočne tým či mám byť – miestom modlitby. Verím, že príde čas, kedy naše životy – srdcia budú viac ako pred tým miestom modlitby – miestom Kristovho života.
Jeruzalem / srdce – miesto uzdravenia
Evanjelista Matúš zmieňujúci sa o divoch a uzdraveniach v chráme dáva ako protiváhu zneužitia kňazmi Ježišovo uzdravenie mnohých chorých. Jeruzalemský chrám sa tak stáva miestom uzdravenia, miestom nádeje, miestom nového začiatku. Kiež by tomu tak bolo v kontexte našich chrámov. Naše chráme nie sú vždy miestom kde dochádza k uzdraveniu ľudských vzťahov. A často ani tie naše srdcia nie sú miestom kde dochádza k uzdraveniu Božím slovom. Prečo? Lebo nenecháme priestor pre to, aby nás Boh uzdravoval. Len vtedy sa veci pohnú správnym smerom, keď Kristus urobí poriadok – keď Kristus mocným slovom prehovorí k nám a my nanovo prijmeme z Jeho obetujúcej sa lásky. Nechajme ho prehovoriť tak, aby nás Jeho slovo uzdravilo. Vtedy budeme mať silu v našich vzťahoch, manželských rodinných či spoločenských nastúpiť cestu uzdravenia.
Jeruzalem / srdce – miesto oslavy
Pri tom všetko znejú slová oslavy: „Hosana synu Dávidovmu!“ Ježiš počuje slová, ktoré mu prináležia. Sú to práve deti z úst ktorých znie chválospev. Jednoduchosť a priamočiarosť detí nás tu musí fascinovať. To čo židovskí kňazi nechceli ani počuť, a to čomu dospelí ťažko rozumeli deti pomenovali na plné ústa. Nie tie deti nie sú naivné, ich slová sú pravdivé. Ich slabé hlasy, ktoré v spoločnosti ktorá ich obklopuje neznamenajú takmer nič prinášajú krásne posolstvo. Ježiš je ten, ktorý mal prísť – Ježiš je očakávaným záchrancom. Ich slová sú slovami chvály a oslavy ku ktorej sme pozvaní keď vidíme ďalej ako videli všetci vtedy tam prítomní. Náš pohľad sa upiera smerom ku krížu – tam smeruje aj pašiový príbeh Kvetnej nedele a Veľkého piatku. Kríž je znakom Božej lásky a miestom záchrany človeka pred Božím hnevom. Toto je dôvod oslavy ku ktorej sme pozvaní pripojiť svoj hlas.
Milí bratia a sestry!
Prajem sebe aj nám, aby čas ktorý prežívame bol časom v ktorom si Boh robí v našom srdci miesto, aby prehováral. Prajem sebe aj nám, aby sme počuli Jeho hlas a on mohol urobiť poriadok v našich srdciach – v našom smerovaní. Vtedy v Jeruzaleme prehovoril jasne. Ak sú dnes naše chrámy prázdne, nech sú naše srdcia o to viac ako inokedy pred miestom Ježišovej prítomnosti.

Oznamy
Televízne a rozhlasové prenosy
5. 4. – 13:00 – Kvetná nedeľa – TV LUX – Služby Božie – kazateľ gen. biskup I. EĽko
8.4. – 17:30 – streda – rádio Regina – pobožnosť – kazateľ E. Kolesárová
10.4. – 9:05 – Veľký piatok – rádio Slovensko – kazateľ – biskup ZD J. Hroboň
10.4. – 10:00 – Veľký piatok – STV1 – Služby Božie – kazateľ – M. Šefranko
12.4. – 15:00 – Veľkonočná nedeľa – TA3 – Služby Božie – kazateľ J. Oslík
Ďalšie prenosy Služieb Božích a zamyslení z viacerých ev. cirkevných zborov nájdete na:
https://www.ecav.sk/aktuality/oznamy/online-prenosy-5-4-2020.

Zbor biskupov ECAV nás počas nedieľ (Smrtná, Kvetná) a Veľkého piatku pozýva, spoločným zvonením v chrámoch o 15:00 hod (tento čas chce symbolický pripomenúť tmu Veľkého piatku, ktorá sa rozprestrela od 12.00 – 15.00 hod.) k modlitebnej chvíli. Táto modlitebná chvíľa môže byť súčasťou spoločnej rodinnej pobožnosti. Podnety k modlitbám: Koronavírus: ● za zastavenie šírenia epidémie koronavírusu, paniky, hystérie a negatívnych dopadov karantény na ľudí (domáce násilie, sexuálne zneužívanie, úzkostné stavy) ● za nakazených koronavírusom a ich rodiny
● za lekárov, zdravotníkov, ľudí v službe, za pomáhajúce profesie, silové zložky a ich rodiny ● za múdrosť pre permanentný krízový štáb SR pri rozhodovaní a zavádzaní opatrení pre ohrozené skupiny (seniori, živnostníci, drobní podnikatelia…) ● za Slovákov v zahraničí, ktorí zostali v náročných situáciách a nevedia sa vrátiť domov ● za obyvateľov Talianska a iných postihnutých krajín ● za reformy spoločnosti ● za zmenu atmosféry v našej krajine ● za prechod od rozdelenia, nenávisti a beznádeje k spoločnej nádeji a otvorenosti na zmeny ● za potrebné reformy v jednotlivých rezortoch ● za vymožiteľnosť spravodlivosti a práva ● za očistenie spoločnosti od korupcie ● Nová vláda ● za spoločnú víziu pre Slovensko ● za zhostenie sa úradov, zverených zodpovedností a autority s múdrosťou a pokoru ● za múdrosť, rozvahu a pokoj pri riešení krízovej situácie ● tvorba programového vyhlásenia ● za správnych ľudí na správnom mieste (ministrov, predsedov výborov, voľbu sudcov do súdnej rady…) a Božiu múdrosť pre nich ● za dobrú vzájomnú komunikáciu a spoluprácu ● Cirkev ● za prečistenie od nánosov zla, pokrytectva, nesprávnych dôrazov ● aby mala vždy pred očami Pána Ježiša Krista ● za to, aby bola skutočným svetlom a soľou ● aby stála v prvej línii v duchovnom zápase za spoločnosť ● aby slúžila prakticky a obetavo ● za plnosť Ducha Svätého ● za lásku a vzájomnú úctu a toleranciu medzi veriacimi ● za zlomené srdcia v príhovoroch za neveriacich a hľadajúcich

Modlitby za svet – 6. 4.– 12.4. 2019 (15. týždeň)
1. MESTÁ A URBANIZÁCIA – skoro 55% svetovej populácie žije v mestách. • Modlíme sa za rast kresťanských hnutí v mestách. Aby sme svoje mesto poznali, porozumeli mu a milovali ľudí v ňom. Aby sme pomáhali zjednocovať cirkev budovaním medzikultúrnych a medzicirkevných vzťahov. Aby sme povolávali telo Kristovo k strategickým modlitbám a vzájomnej spolupráci. 2. ČÍNA – v rámci prenasledovania kresťanskej cirkvi komunistickým režimom vznikla v krajine veľká sieť podzemnej cirkvi. • Veľa ľudí nemá dostatočné poznanie Biblie – vo vidieckych oblastiach je stále nedostatok Biblií a kresťanského vyučovania. Modlíme sa za múdrych a Božích lídrov, ktorí sú potrební v každej oblasti cirkvi. Modlíme sa za kresťanov, aby tvarovali národ, ktorý má veľký svetový vplyv. • Modlíme sa za zdravé manželstvá a rodinný život. • Modlíme sa za kresťanov, aby žili čestný život v krajine, kde je korupcia veľkým pokušením.


Pridané : 4. Apríla 2020 – spravca