„Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše ….. chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.“ Sk 2, 42.43.47

Služby Božie sú časom v ktorom Boh slúži človeku formou zvestovaného slova a prisluhovaním sviatostí. Vytvárajúc spoločenstvo hriešnych Božích detí chválime svojho Otca za milosť a dar spasenia v Ježišovi Kristovi.
Služby Božie sa konajú pravidelne každú nedeľu v čase od 10:00 hod. Srdečne pozývame ku spoločnej chvále nášho Boha a Pána celého stvorenia.