SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

(Dotknutá osoba / Zákonný zástupca svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi)

podľa ustanovení zákona č. 18/2018 z.z, z 29. novembra 2017 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, (ďalej len „ZoOOÚ“)

Prevádzkovateľ:

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku

Liptovský Hrádok – Dovalovo

044/552 29 21, ecavdovalovo@gmail.com

Zoznam osobných údajov:

 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul,
 • vierovyznanie,
 • dátum narodenia,
 • ulica a číslo, PSČ, mesto,
 • email, telefónny kontakt,
 • najvyššie dosiahnuté vzdelanie,
 • školu/zamestnanie,
 • národnosť,
 • predošlý cirkevný zbor,
 • dátum a miesto krstu,
 • dátum a miesto konfirmácie,
 • rodinný stav,
 • údaje o úhradách cirkevného príspevku a evidencia milodarov,
 • meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto cirkevného a občianskeho sobáša, vierovyznanie manželky,
 • meno, dátum a miesto narodenia, dátum a miesto krstu, národnosť a vierovyznanie dieťaťa,

Účely spracovania osobných údajov:

Osobné údaje spracúvame pre potreby internej evidencie, evidencie hlasovania v orgánoch Zboru, pre evidenciu príspevkov, pre účely zasielania zborového časopisu, zasielania blahoželaní členom, uverejňovania údajov o jubilantoch, získavanie rôznych dotácií pre Zbor, zaznamenávanie služieb Božích a uverejňovanie osobných údajov počas služieb Božích, rôznych zborových aktivít a pod. kamerovým alebo iným záznamovým prostriedkom a uverejňovanie osobných údajov počas a po týchto aktivít, za účelom organizácie výletov, táborov a iných akcií pre členov zboru a uverejňovanie osobných údajov počas a po výletoch táboroch a iných akciách, pre účely uverejňovania osobných údajov dotknutej osoby na webovú stránku zboru a do zborového časopisu a časopisov iných Zborov, pre účely evidencie cirkevného príspevku (cirkevnej dane), milodarov a iných finančných operácií, ďalej pre účely uzatvorenia cirkevného sobáša, krstu, konfirmácie, zápisu dieťaťa do matriky Zboru, organizovania pohrebu a odobierok, vypožičanie kníh z knižnice.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.

Sprostredkovatelia:

 • Seniorský úrad ECAV, so sídlom Hybe 122, 032 31 Hybe
 • Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, so sídlom Hlavná 137, 080 01 Prešov
 • Generálny biskupský úrad, Palisády 46, 810 00 Bratislava

Právny základ spracovania osobných údajov – súhlas dotknutej osoby.

Doba uchovávania osobných údajov – do 5 rokov po smrti dotknutej osoby alebo do 6 mesiacov po ukončení členstva v Zbore, podľa toho, čo nastane skôr.

Za zodpovednú osobu Zboru bol(a) určený(á) Mgr. Daniel Hanko

kontaktné údaje zodpovednej osoby sú 0918 828 329

V rámci spracovania osobných údajov dotknutej osoby nepredpokladáme existenciu oprávnených záujmov podľa § 13 ods. 1, písm. f) ZoOOÚ.

Príjemcom osobných údajov môže byť:

 • Seniorský úrad ECAV, so sídlom Hybe 122, 032 31 Hybe
 • Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV na Slovensku, so sídlom Hlavná 137, 080 01 Prešov
 • Generálny biskupský úrad, Palisády 46, 810 00 Bratislava

Zbor nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 ZoOOÚ.

Poskytovanie osobných údajov nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť. V takom prípade ale nebude registrovaná v zbore.

V danom prípade spracovania osobných údajov nejde o automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4 ZoOOÚ.

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Práva dotknutej osoby vymedzuje § 19 – § 30 ZoOOÚ. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu.