Domáca pobožnosť – 20. n. po Svätej Trojici – 25. 10. 2020link na stiahnutie: DP_20.-n.-po-Sv.-Trojici

20. n. po Svätej Trojici – 25. 10. 2020

Stratená príležitosť

Program domácej pobožnosti

Pozdrav: Pomoc naša buď v mene Hospodinovom, ktorý stvoril nebesá i zem. Jeho sväté meno buď od nás pochválené a velebené odteraz až naveky. Amen / Konfiteor / Pieseň č. 211 / Epištola Ef 5,15-21 / Pieseň č. 229 / Evanjelium Mt 22,1-14 / Vyznanie viery / Pieseň č. 549 / Zvesť Božieho slova / Modlitba osobná / Otčenáš … / Apoštolské požehnanie: Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Ježišovi Kristovi. Amen / Pieseň č. 543

Text: L 14, 16-24
„Jeden človek pripravil veľkú večeru a pozval mnohých. V hodine večere poslal sluhu, aby povedal pozvaným: Poďte, lebo už je všetko hotové! Ale všetci sa začali jednomyseľne vyhovárať. Prvý mu povedal: Pole som kúpil, musím ísť a obzrieť si ho; prosím ťa, vyhovor ma. Druhý povedal: Päť párov volov som kúpil a idem ich vyskúšať; prosím ťa, vyhovor ma. Iný zasa povedal: Oženil som sa, a preto nemôžem prísť. Keď sa sluha vrátil, oznámil to pánovi. Vtedy sa rozhneval pán domu a povedal sluhovi: Vyjdi rýchlo na cesty a ulice mesta a priveď sem chudobných, mrzákov, slepých a chromých. Sluha povedal: Pane, stalo sa, ako si rozkázal, a miesto ešte je. Vtedy povedal pán sluhovi: Vyjdi na poľné cesty a medzi ohrady a prinúť (ich) vojsť, aby sa mi naplnil dom. Lebo hovorím vám, že ani jeden z mužov, ktorí boli pozvaní, neokúsi moju večeru.“
Ako by sa zmenil váš život, keby ste všetky príležitosti ktoré ponúka využili ku konaniu dobrého? Keby ste všetko smerovali k tomuto jednému cieľu? Zmenil by sa váš život k lepšiemu? Moja odpoveď na túto otázku znie rovnako ako verím mnohých z vás: áno, zmenil by sa.
Ak by sa teda zmenil, v čom by sa zmenil? Ako by to zmenilo rodinu v ktorej žiješ – vzťahy s tými najbližšími, ako by to zmenilo vzťahy s manželom/ manželkou, deťmi, na pracovisku či so susedmi? A v niektorých ak nie v mnohých prípadoch by bola zmena radikálna. Ak je tomu tak bolo, prečo to neurobíš? Prečo príležitosti v živote ku konaniu dobrého nevyužiješ? Prečo ich neuchopíš ako každodennú výzvu?
Ja som si túto otázku položil? A odpovede prichádzali: slabá vôľa, slabá motivácia, strach z odmietnutia a neprijatia, strach z toho že sa mýlim a nepochopenia. Ale tiež pýcha, egoizmus, vedomé rozhodnutie ísť proti dobru.
Konať dobro a postaviť sa na stranu dobrého nie je vždy jednoduché. Vie to každý kto sa o to snaží, vie to každý kto si myslí, že našiel pravdu. Rovnako to vie aj človek veriaci, ktorý spoznal a žije v Kristovej láske. No ten zároveň vie, že niet inej cesty životom ako je práve táto – niesť dobro a lásku týmto svetom aj za cenu bolestí a nepochopenia. Biblia nám práve takto opisuje cestu k naplnenému životu. Ísť cestou ktorú nám ukázal sám Kristus je našim poslaním a zároveň túžbou. A tá sa v nás rodí a prehlbuje keď zotrvávame v Jeho blízkosti. Keď sme s ním vierou a životom prepojení v jedno. Obdobie Ježišovho pozemského života je nám celkom jasne predstavené ako využitá príležitosť žiť dobro. A jeho život je sprevádzaný slovami, ktoré nám pomáhajú porozumieť podobe dobra ktoré On koná. Aj o tom je podobenstvo o Veľkej večeri.
Večera je obrazom dobra – dobroty. Muž v podobenstve pripravuje všetko preto, aby pozvaní zažili radosť z jeho dobroty. Ten muž znázorňuje Hospodina, ktorý robí všetko, aby dal človeku možnosť byť súčasťou spoločenstva s Ním a tak aj byť účastný toho čo je dobré v tej najdokonalejšej podobe. Nielen v budúcnosti – vo večnosti, ale už tu a teraz počas pozemského života. A pozvaní sú všetci, aj keď je tu určité poradie. Prvá skupina pozvaných predstavuje ľudí tej doby – vznešených a pravoverných židov, ktorí sami seba vnímali, že na to majú nárok, lebo dodržiavajú Boží zákon. Oni sami to očakávali. Tragickým sa však stáva, že keď to pozvanie k životu s dobrým Bohom prichádza oni ho odmietajú. Tí „pravoverní“ nakoniec to pozvanie sluhu – Ježiša odmietli. A následne sa možnosť vstúpiť na večeru dostáva „chudobným a mrzákom a tým, ktorí sú na cestách a medzi ohradami“ jednoducho tým, ktorí na to z pohľadu prvej skupiny nemali nárok – boli vylúčení z toho, aby zažili plnosť dobra. Ježiš však práve na adresu týchto dvoch skupín na inom mieste hovorí: „Veru, veru hovorím vám, že colníci a neviestky predchádzajú vás do Božieho kráľovstva“.
Dobro je pre všetkých. Aj keď je z dejinného hľadiska možno dôležité poradie v skutočnosti Písmo svedčí jasne, že je to možnosť určená všetkým. Tým, ktorí sa zdajú, že na to majú nárok aj tým, ktorí sa takými nezdajú. Koniec koncov na počiatku stojí rozhodnutie Pána – Hospodina pozvať k večeri – spoločenstvu. Bez ohľadu čo prežívaš, je to pozvanie k dobru – životu s dobrým Bohom adresované aj dnes k tebe. Si medzi pozvanými. To pozvanie k tebe prichádza skrze toho Božieho služobníka. Tým Božím poslom je sám Kristus. On je cestou k dobru v tej dokonalej podobe – ktorú môžeme nazvať šťastím, pokojom, radosťou. On je dobrom samotným.
Ak je tu Božie pozvanie k dobrému, prečo to dobré nezažívame vo svete? Je tomu tak, lebo pozvanie bolo a je a žiaľ aj bude odmietané. Na tej základnej rovine to má podobu odmietnutia pozvanie – odmietnutia stelesneného dobra – Ježiša Krista. Odmietnutie jeho svedectva ako cesty k dokonalému dobru aj cesty pre život ako taký. Odmietnutie jeho milosti, toho že potrebujeme dobro pre svoj život v podobe odpustenia hriechov.
V živote každého človeka sú momenty, kedy stojí jasne pred týmto rozhodnutím prijať vedome Božiu dobrotu v podobe odpustenia a nového života. Medzi také momenty patrí napr. choroba, ohrozenie svojho či života iných, vedomie slabosti a krehkosti života. Momenty keď veľmi silno túžime po dobre, pokoji, láske a sme konfrontovaní s tým, aby sme to všetko prijali vo viere, odovzdaní, živote s Ježišom. Som presvedčený, že tých momentov pozvania pre život človeka je niekoľko no koľko presne nevie nik z nás. Keď to pozvanie prichádza je to na rozhodnutí sa každého. Žiť život viery v dokonalé dobro, ktoré zahladzuje to naše individuálne nami páchané zlo. Je nám ponúkaný život viery v Boha, ktorý je dobrý a ktorého dobro v dokonalej podobe je záležitosťou večnosti a tak aj časnosti. Ale možnosťou je aj odmietnutie. Príbeh podáva rozličné dôvody odmietnutia. Aj keď z nášho pohľadu sa zdajú byť opodstatnené, historicky môžeme jasne povedať, že všetci z prvej skupiny oslovených sa vyhovárajú. Ich výhovorky sú len deklarovaním toho, že sa nakoniec rozhodli pre inú podobu dobra. Dobra, ktoré si musia oni sami vydobyť a zabezpečiť namiesto dobra, ktoré je im dané a prichystané. Ich reakcie len vyjadrujú postoj ich srdca. Postoj ich nedôvery a nevery. V konečnom dôsledku to má pre nich tragické následky. To si v danej chvíli neuvedomujú no príde čas, keď to pocítia celkom jasne. Premárnili príležitosť – stratili životnú príležitosť. Dobro pre ktoré sa rozhodli malo len krátkodobý charakter. Slová „musím, nemôžem, idem“ ktorými začínajú svoje výhovorky stoja proti slovu áno – „chcem – môžem“. Život mnohých je dnes vyjadrený podobne – život ako niečo nanútené, život ako obmedzenie, život ako niečo nemenné predurčené. Navonok sa neraz taký život javí ako celkom odvážny, vo vnútri však túži po skutočnom dobre ktoré v tej dokonalej podobe chýba.
Ako by sa zmenil Váš život, keby ste všetky príležitosti ktoré vám ponúka využili ku konaniu toho čo je dobré? Príležitosti je k tomu obrovské množstvo. Sám život je príležitosťou – so svojimi dňami a udalosťami, aby sme ho konali a zároveň v konaní prijímali. V dokonalej podobe je to ilúzia, ktorá nie je dosiahnuteľným cieľom. Vedomí si svojich obmedzení zostávame triezvi v tom ako dokážeme dobro vnášať do sveta a byť jeho spoluúčastníkmi. A predsa nič to nemení na tom, že vnášať dobro máme a máme ho v každom jednom okamihu života. A nejde to bez sebazapretia, obete, pokory, nezištnej služby. Aby sa tak dialo potrebujeme byť účastní toho dobra, ktoré je v Božej prítomnosti – tam na tej večeri tam kde je Pán. Nezanedbávajme čas s Ním – s dokonalým dobrom a láskou. Bez toho nie sme schopní lásky. Ba dokonca, ak sme to pozvanie kedysi v živote prijali môžeme ho v procese života odmietnuť malými krokmi a zrazu sa ocitneme mimo toho spoločenstva s Bohom.
V jeho blízkosti sa potom mení náš pohľad na dobro a stále viac sa utvrdzujeme v tej dokonalej, ktorou je sám Kristus. Božia dobrota – stelesnený Ježiš je tou silou k nášmu dobru, ale aj k nášmu konaniu dobrého. Hľaď na život ako príležitosť – príležitosť konať dobré. Niekedy to bude ľahké, inokedy spojené s veľkým sebazapretím. Niekedy to budeš jasne vnímať, inokedy sto budeš musieť v sebe prebojovať. Nestrácajme príležitosti ku konaniu dobrému. Ono nakoniec nezáleží ani tak na vonkajších okolnostiach, ale na postoji nášho srdca – vnútra podobe našej viery. Prestaň sa vyhovárať na iných a postav sa k tomu rozhodne. Kedy začať? Práve teraz. Hľaď na Božiu dobrotu. Ktosi raz povedal, že nemôžeš ovplyvniť mnohé čo do tvojho života prichádza, ale rozhodnúť ako na to zareaguješ. Situácie života nás preverujú a ukazujú to kde sme a zároveň to kde sa môžeme posunúť. Začni vnímať život ako jednu veľkú príležitosť k životu dobrému. Život viery v Dobrého Boha je k tomu nielen tým najlepším dôvodom, ale aj najväčším zdrojom síl. Žijeme výnimočné dni spojené s pandémiou. Aj to vnímaj ako pozvanie – pozvanie k Bohu ktorý je dobrý a ku konaniu dobrého. „Počínajme si múdro, využívajme čas“ k svedectvu a dobrom Bohu a konaniu dobrého.

Modlitba
Drahý náš Pane. Ďakujem za si uznal za dobré preukázať svetu svoju milosť a dobrotu. Pre naše dobro si vstúpil do tohto sveta a v obeti Ježiša môžeme vidieť Tvoju lásku k celému svetu. Vďaka za to, že nám dávaš príležitosť a voláš nás do spoločenstva so sebou – do spoločenstva viery v ktorej môžeme zažívať Tvoju dobrotu a lásku. Duchom svojim svätým veď nás, aby sme príležitosti života ako aj život sám vnímali ako príležitosť k dobrému a v Duchu tvojej dobroty žili a konali. Zmocňuj nás k tomu, pokorne prosíme, aby sme mohli byť účastní toho, keď tú dokonalú podobu dobra vnášaš do sveta zla, beznádeje a bolesti. Ty si víťaz. Daj aby sme boli účastní tvojich víťazstiev tu na zemi a raz sa z nich tešili s Tebou aj naveky. Amen

Oznamy:
Osobná účasť na vnútrozborových aktivitách je až do odvolania pozastavená.
Štvrtok: 16:30 – online vyučovanie konfirmandov / Piatok: 18:00 – online dorast (facebook – Liptovsko oravský seniorát, alebo ECAV Hybe)
V piatok 30. 10. 2020 slávime pamiatku reformácie. Nedeľné a sviatočné pobožnosti budú zverejňované na zborovej stránke www.dovalovo.ecavlos.sk a facebookovej stránke: cirkevný zbor L. Hrádok – Dovalovo. Prihláste sa na sledovanie zborového dňa na www.youtube.com: ECAV L. Hrádok – Dovalovo

Modlitby za svet
PROTESTANTIZMUS
Ďakujeme Bohu za pokrok v šírení evanjelia prostredníctvom protestantizmu.
Modlime sa za ďalšie vlny obnovy, ktorá zasiahne svet a premení milióny životov a tisíce spoločenstiev.
SOMÁLSKO
Ďakujeme Bohu za somálsku cirkev, ktorá rastie napriek tvrdému prenasledovaniu. Modlime sa tiež za Božie pôsobenie medzi Somálčanmi v zámorí.
JUŽNÁ AFRIKA
Modlime sa, aby sa po rokoch korupcie napravili hospodárstvo, štátne inštitúcie a podniky, aby národom prúdila spravodlivosť.
Modlime sa za to, aby Juhoafrická cirkev naďalej slúžila chudobným a marginalizovaným osobám a zdieľala „Kristovo svetlo“ s celým národom.


Pridané : 25. Októbra 2020 – spravca