Domáca pobožnosť – 22. n. po Svätej Trojici – 08. 11. 2020link na stiahnutie: DP_22.-n.-po-Sv.-Trojici

22. n. po Svätej Trojici – 8. 11. 2020

KRISTUS PRÍDE

Piesne: 186, 136, 203, 677
Biblické texty: Mt 24,15-28 / Žid 10,32-39

Text: 1Tes 5,1-11
Netreba vám, bratia, písať o časoch a určených chvíľach, lebo sami veľmi dobre viete, že Pánov deň príde ako zlodej v noci. Keď budú hovoriť: „Je pokoj a istota!“, vtedy ich znenazdania prepadne záhuba ako pôrodné bolesti rodičku a neuniknú. No vy, bratia, nežijete v tme, aby vás ten deň prekvapil ako zlodej. Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme. Nespime teda ako tí druhí, ale bdejme a buďme triezvi. Lebo tí, čo spia, spia v noci a opilci sa v noci opíjajú. Ale my, čo patríme dňu, buďme triezvi, oblečme si pancier viery a lásky a ako prilbu nádej spásy. Veď Boh nás neurčil na hnev, ale aby sme získali spásu skrze nášho Pána Ježiša Krista, ktorý zomrel za nás, aby sme spolu s ním žili — či bdieme a či spíme. Preto sa navzájom napomínajte a povzbudzujte jeden druhého, ako to aj robíte.

Milí bratia a milé sestry v Ježišovi Kristovi.
Čo všetko vás čaká v blízkej budúcnosti? Stačí, keď sa pozriete do svojho kalendára, či diára. V blízkej či vzdialenej budúcnosti očakávame, že nastanú konkrétne udalosti – zažijeme konkrétne veci. A charakter toho, čo očakávame môžeme rozdeliť na niekoľko skupín, minimálne však dve – tie, na ktoré sa tešíme a tie, na ktoré sa netešíme. Oboje neraz očakávame s napätím. Tých, ktoré sme vyhodnotili ako pozitívne sa nevieme dočkať. Boli by sme smutní a sklamaní pokiaľ by sa nestali: narodenie dieťaťa, príchod blízkeho z ďalekej cesty, nasťahovanie sa do nového bytu/ domu, splatenie hypotéky, dovolenka. Na druhej strane sú aj udalosti, ktoré očakávame, že prídu no boli by sme radi, ak by sme ich absolvovať nemuseli: nevyhnutná operácia, zmena zamestnania, odchod blízkeho na dlhší čas, vážny rozhovor. Nech už predstava o podobe našej budúcnosti akákoľvek jedno je isté, že očakávanie v budúcnosti ovplyvňuje náš život v prítomnosti. Keď čítame Písmo tak spoznávame, že tie najdôležitejšie udalosti dejín sa už odohrali a sústredené sú v konkrétnom čase a priestore. Sú to udalosti života Pána Ježiša – jeho smrť a vzkriesenie. To čo príde je len zavŕšením týchto udalostí. V Písme má tento bod – moment aj svoje pomenovanie: „Pánov deň“ – deň príchodu Pána Ježiš a Krista.
Je to moment dovŕšenia života každého jedného človeka. Je to moment, ktorý nech pomenujeme akokoľvek týka sa každého človeka. Deň, v ktorom celé „ľudské pokolenie“ spozná – teda bude bytostne prežije skutočnosť Božej existencie, moci a zvrchovanosti. Ako si ho predstaviť a aký postoj voči tejto skutočnosti zaujať? Aj keď je „deň Pánov“ je zahalený istým rúškom tajomstva postačujúco o ňom Písmo svedčí. Čo teda o tomto „Pánovom dni“ – dni Kristovho nachádzame v Písme?
Kristus príde – TOMU VER!
„Deň Pánov“ je tu spomenutý ako nemenná skutočnosť. Adresáti, ktorým boli pôvodne slová napísané majú byť o tomto uistení. Aj keď o “Pánovom dni“ vedeli, bolo to zatienené tým čo zažívali. Ich vieru oslabovala skutočnosť, že mnohí z tých, ktorí očakávali návrat Krista, tak ako to bolo zasľúbené pri Kristovom vstúpení na nebo už zomreli. Táto skutočnosť do ich sŕdc vnášala pochybnosti. Tieto pochybnosti mali následne vplyv na ich život. Pavol ich povzbudzuje vo viere. Dobre vedia o charaktere tohto dňa. Vedia o tom, že bude náhly, nečakaný a prekvapivý. Tiež vedia, že neexistuje medzi ľuďmi nik, kto by presne vedel určiť kedy ten moment nastane. Vedomosti majú no pod vplyvom okolností prežívajú pochybnosti.
Za tých skoro dvetisíc rokov boli mnohí, ktorí určili presný čas „dňa Pánovho“. No stále nenastal. Podnetom k tomu boli vojny, choroby, katastrofy, či prenasledovane kresťanov pre ich presvedčenie. Áno všetko to bude „Pánovmu dňu“ predchádzať. Na druhej strane tomu budú predchádzať pokojné dni. Aj také ľudstvo prežilo v podobe ukončenia vojny, potlačenia pandémií, odstránenia následkov prírodných katastrof, či ukončenie prenasledovania. Celé ľudstvo naprieč kontinentami sa v priebehu času pohybuje medzi týmito dvomi bodmi – pokoj a nepokoj. V tomto rozmedzí sa pohybuje nielen život ľudstva, ale aj tie naše individuálne životy. Boh však jasne skrze Pavla prehlasuje „Deň Pánov“ príde. Aj keď sa môže zdať, že svet sa vymkol Bohu spod kontroly, či dokonca fungovanie sveta ruší existenciu spravodlivého a dobrého Boha. Pavlove slová chcú tieto pochybnosti prekonať. Slová “Pánov deň príde sú“ pre veriacich k povzbudeniu vo viere. Kresťan vierou tento deň očakáva a teší sa z toho, že raz nastane. S túžbou a radosťou očakáva tento deň. Na inom mieste Pavol píše: „Vieme totiž, že keď sa stánok nášho pozemského príbytku aj zborí, máme dom od Boha, príbytok nie rukou zhotovený, večný v nebesiach“ (2K 5,1). Život ľudstva a jednotlivca v ňom smeruje k tomuto dňu.
Kristus príde – NA TO OČAKÁVAJ“!
„Deň Pánov“ má aj svoju konkrétnu podobu. Pavol o tomto dni hovorí ako o dni spásy na jednej strane a dni Božieho hnevu na strane druhej. Každý životný príbeh bude mať svoje vyvrcholenie v jednej z týchto dvoch podôb – pozitívnej a negatívnej. Očakávaj deň „deň Pánov“ ako deň záchrany. Pozitívny charakter tohto dňa je vyjadrený slovom záchrana. Záchrana tu neznamená vymanenie z časného života – zo života starostí k životu bez starostí. Nie, človeku sa vôbec nemusí uľaviť v momente jeho smrti ako to počujeme niektorých hovoriť po tom, ako smrť ukončila fyzické trápenie niekoho z ich blízkych. Záchrana tu znamená vymanenie k životu s Tým, ktorý je záchranou. A tou záchranou je láska vo svoje podstate, Boh ktorý sám seba predstavuje ako dobrého, spravodlivého a tiež milostivého. Boh, ktorý dáva všetko človeku preto, aby jeho život bol s Ním natrvalo spojený. Boh, ktorý sa skláňa k svetu – človeku, tebe aj mne. Nie preto, aby videl všetko, čo človek urobil, ale preto, aby sa nás ujal so všetkým tým, čo sme pokazili. Do hriechu totiž upadlo ľudstvo, keď čistú lásku Božiu zamenilo za egoizmus, keď stvorené veci vrátane seba povýšilo nad Stvoriteľa. Boh chce, aby tzv. „deň Pánov“ bol pre každého dňom záchrany, aby zavŕšenie dejín sa nieslo v podobe radosti, pokoja a lásky. Preto posiela svojho syna, aby sa stal záchrancom pred Jeho hnevom tak, že svoj čistý život dáva za ten ľudský. Robí tak nie preto, akými sme, ale napriek tomu akými sme. Komu sa stelesnená láska – Kristus stal tým najcennejším pre toho sa posledný deň stane časom konečnej záchrany. V tom sú Pavlove slová povzbudením aj dnes pre teba ak srdcom veríš v Ježiša Krista – Božiu milosť a lásku. A uisťuje ťa: „Veď všetci ste synmi svetla a synmi dňa“. Všetko je nám dané jedine pre, skrze a v Ježišovi Kristovi. „Lebo nás Boh neurčil na hnev, ale, aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý umrel za nás, aby sme spolu s Ním žili, či bdieme, a či spíme“. Vedome očakávaj tento deň ako deň svojej záchrany a spoľahni sa na Božiu milosť, ktorú si vierou prijal a v ktorej žiješ. V Duchu svätom je každý veriaci v Krista „vyzbrojený“ vierou, láskou a nádejou.
Kristus príde – V TOM ŽI!
Čo očakávame v budúcnosti ovplyvňuje náš život v prítomnosti. Apoštol Pavol potom ako uisťuje svojich bratov a sestry vo viere v „Pánov deň“ ich povzbudzuje k aktívnemu životu. Dobre totiž vie, že je nebezpečným pre veriaceho zostať paralyzovaným svojimi pochybnosťami, či upadnúť do nečinnosti. Skutočná viera je živá. A živá viera je vierou poslušnou dokonalej Láske. Kresťania v Tesalonikách si majú byť vzájomnou oporou, doslova „budovať/ vzdelávať“ t.j. týmto povzbudzovaním prispievať k vytváraniu a budovaniu spoločenstva viery, lásky a nádeje. Slovami viera, nádej a láska sú vyjadrené východiská a cieľ života tých, ktorí v „Kristovi dosiahli spasenie“. Tieto slová sú výzvou do „každého počasia“ pre chvíle kríz – keď sa cítia neistí, ale aj pre chvíle pokoja. Aj keď majú tieto slová podobu výzvy, nie sú niečím novým čo by medzi už nebolo prítomné. A tak je Pavlovo napomenutie spojené s ich chválou. Inak tomu nie ani dnes medzi veriacimi navzájom. Kresťanom je k chvále, keď sú jeden druhému oporou a prispievajú k vytváraniu spoločenstva viery, lásky a nádeje. Modlime a zápasme o to, aby sme takými boli. Nie sami svojimi silami, ale mocou Ducha Božieho v nás.
Čo vás čaká v blízkej či vzdialenej budúcnosti? Určite „Deň Pánov“. Avšak akým bude pre teba? Iba Kristova smrť a vzkriesenie menia konečnú podobu toho čo príde – „dňa Pánovho“. Deň Božieho hnevu a zatratenia sa mení na deň Božej spásy pre každého kto Krista miluje – kto Krista nasleduje. Na čo čakáš? Ak veríš, teš sa, že môžeš žiť „z“ a „v“ Božej milosti.

Modlitba
Milostivý Pane. Vďaka za to, že v Ježišovi si zmenil podobu budúcnosti pre každého kto verí v teba. Spolieham sa na Tvoju milosť a prosím o to, aby som „Tvoj deň“ vždy pravdivo očakával ako deň spásy a záchrany. Ďakujem, že tak môžem veriť napriek svojej slabosti a biede. Prehlbuj vo mne toto presvedčenie, aby som žil nádejou vierou, láskou a nádejou večnosti teraz aj v budúcnosti a tak bol nositeľom Tvojej lásky a milosti. Amen

Oznamy
Streda: 18:00 – online zasadnutie zborového presbyterstva
Štvrtok: 16:30 – online vyučovanie konfirmandov / 19:00 – online skupinka mužov / link k pripojeniu bude zaslaný na vyžiadanie/
Piatok: 18:00 – online dorast (www.youtube.com – Liptovsko-oravský seniorát, alebo ECAV Hybe)
Nedeľné a sviatočné pobožnosti budú zverejňované na zborovej stránke www.dovalovo.ecavlos.sk a facebookovej stránke: cirkevný zbor L. Hrádok – Dovalovo. Prihláste sa k sledovaniu zborového kanála na www.youtube.com: ECAV L. Hrádok – Dovalovo

Milodary
Pri 30. výročí úmrtia otca a 29. výročí úmrtia mami, Jána a Reginy Uličných si na nich s láskou a vďakou spomínajú dcéry Klementína a Janka. Ďakujú Pánu Bohu za ich život, a obetujú na plynofikáciu chrámu, fary a zborového domu 50,- Eur. Ďakujeme za prinesený milodar

Modlitby za svet
Prehĺbenie poznania Biblie
Modlime sa za „učiteľov“ Božieho slova. Modlime sa za tých, ktorí prezentujú biblickú pravdu prostredníctvom hudby, umenia, tanca, drámy, beletrie a ďalšími spôsobmi. Modlime sa za prekladateľov, vydavateľov, distribútorov Božieho slova. Modlime sa za vývojárov aplikácií a programátorov. Modlime sa za väčšiu prítomnosť Biblie vo verejnom živote najmä v školách, ale tiež v súkromnom živote prostredníctvom hlbšieho štúdia Božieho slova.
Modlime sa za celosvetový „hlad“ po zvesti Božieho slova.
Sýria
Modlime sa za ochranu sýrskej cirkvi pred všetkým, čo sa jej stavia na odpor a tiež pred pokušením využiť politickú priazeň vo svoj prospech. Modlime sa za dobrú vládu v Sýrii. Modlime sa za spravodlivosť, odpustenie a zmierenie – aj keď sa to môže zdať nemožné. Modlite sa za „zbožný zostatok“ v Sýrii a za kresťanov v zámorí, aby kládli základ dobrého učenia v živote Sýrčanov, ktorí sa obracajú k Ježišovi.


Pridané : 8. Novembra 2020 – spravca