Služby Božie

„Títo zotrvávali v apoštolskom učení a v spoločenstve, v lámaní chleba a na modlitbách. I prišla bázeň na všetky duše (…) chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A Pán pridával na každý deň tých, ktorí boli zachránení.“ Sk 2, 42, 43, 47.

Služby Božie sú časom, v ktorom Boh slúži človeku formou zvestovaného slova a prisluhovaním sviatostí. Vytvárajúc spoločenstvo hriešnych Božích detí chválime svojho Otca za milosť a dar spasenia v Ježišovi Kristovi. Služby Božie sa konajú pravidelne každú nedeľu v čase od 10.00 hod. Srdečne pozývame k spoločnej chvále nášho Boha a Pána celého stvorenia.